:
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6896 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายประวิช พวงไม้มิ่ง
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวเยาวภา เสียงดัง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายทองคำ อินทร์ต่อม
คนงานทั่วไป