:
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6896 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
สำนักปลัด
นางสาวยสุตมา จันทร์เจียก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวรัชนู ประชาสุภาพ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายแทน ลีลาศีลธรรม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวพิมพ์พิจิตร กิ่งเมือง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายเอกภพ ตันประกาศ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นายวรวัฒน์ พรหมเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาววิภา สีคำมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสิทธิ์ มายัง
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวแดงน้อย สุภา
นักการภารโรง