:
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6896 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
นายวิทูลย์ ป้องวนาชล
กำนันตำบลป่าเมี่ยง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-1855411
นายมนูญ สุดาแก้ว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านปางอั้น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0901304026
นายดำรงศักดิ์ ฆ้องกบ
ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านห้วยหม้อ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0933045103
นายวันดี เตวา
ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านแม่หวาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0816716709
นายเสถียร มายัง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านโป่งกุ่ม
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0918534224
ว่าที่ร้อยตรีปฐมชาติ สะอาดล้วน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านโป่งสามัคคี
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0810273047