:
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6896 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
หัวหน้าส่วนราชการ
นายวรัชญ์ ขวานา
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์0845761341
นายประวิช พวงไม้มิ่ง
รองปลัดเทศบาล
โทร 0931519646
นางสาวยสุตมา จันทร์เจียก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร 0828883663
นายมิ่งขวัญชัย พรหมจักร์แก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 0931388448
นายสัมฤทธิ์ สุทธคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 0987598955
นางสาวสุทธิษา สุทธิเกิด
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร 0885476922
นายประวิช พวงไม้มิ่ง
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 0931519646