:
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6896 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
ข้อมูลผู้บริหาร
นายสุจินต์ แสงแก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง
โทร0817247876
นายพิรุณ อินแสง
รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง
โทร0834715995
นายชาตรี ไมตรีจิตรสกุล
รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง
โทร0803792429
นายธีระ โพคะ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง
โทร0807915434
นายสมจิตต์ สิทธิปัญญา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง
โทร0871740013
นายวรัชญ์ ขวานา
ปลัดเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
โทรศัพท์0845761341
นายประวิช พวงไม้มิ่ง
รองปลัดเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
โทร 0931519646
นางสาวยสุตมา จันทร์เจียก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
โทร 0828883663
นายมิ่งขวัญชัย พรหมจักร์แก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 0931388448
นายสัมฤทธิ์ สุทธคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 0987598955
นางสาวสุทธิษา สุทธิเกิด
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร 0885476922
นายประวิช พวงไม้มิ่ง
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 0931519646