:
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6896 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
คณะผู้บริหาร
นายสุจินต์ แสงแก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง
โทร0817247876
นายพิรุณ อินแสง
รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง
โทร0834715995
นายชาตรี ไมตรีจิตรสกุล
รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง
โทร0803792429
นายธีระ โพคะ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง
โทร0807915434
นายสมจิตต์ สิทธิปัญญา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง
โทร0871740013