:
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6896 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
กองการศึกษา
นางสาวสุทธิษา สุทธิเกิด
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
-ว่าง-
ครู ค.ศ.1
นางสราญรัตน์ ขันเงิน
ครู ค.ศ.1
นางสาววิไลพร สมมี
ครู ค.ศ.1
นางนิภาพร สุทธคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางพรทิวา กาวิชัย
ผู้ดูแลเด็ก
นางบุณณดา ใจจอมกุล
ผู้ดูแลเด็ก