:
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6896 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
กองคลัง
นายมิ่งขวัญชัย พรหมจักร์แก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นางสาวรดา ลาสุนนท์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวหฤทัย สุขยศศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางอำพร ง่วนสำอางค์
นักวิชาการคลัง
นางสาวชุติกาญจน์ วงศ์ชมภู
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ