:
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6896 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมภพ สุภามูล
ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
นางวาสนา คำรินทร์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
นายนพดล ชัยกา
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
นางลำเจียก สิทธิปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง เขต 1
นางจันทกานต์ บาลชมภู
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง เขต 1
นายเสกสรร คำมูลดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง เขต 1
นายวรรณศิลป์ มโนวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง เขต 1
นายราชัญ ตะปุย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง เขต 2
นางกิ่งแก้ว ศรีบญเรือง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง เขต 2
นางสายใจ ปู่เที่ยง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง เขต 2
นายธงชัย คำแดงใหญ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง เขต 2