ประกาศ เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์ประกอบ :
ดาว์นโหลดไฟล์
วันที่ประกาศ :
08-11-2021     ผู้ประกาศ : งานการเงินและบัญชี
รายละเอียด :
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 39
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2021 by smebusiness.info