Un title page
Un title page

  เกี่ยวกับ เทศบาล . : : .
 .:: สภาพทั่วไป
 .:: ตราสัญลักษณ์
 .:: ข้อมูลประชากร
 .:: สภาพเศรษฐกิจและสังคม
  .:: แผนที่
  .:: วิสัยทัศน์และการพัฒนา
  .:: อำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร : .
  .:: ฝ่ายบริหาร
 .:: ฝ่ายนิติบัญญัติ
 .:: หัวหน้าส่วนราชการ
 .:: สำนักปลัดเทศบาล
 .:: กองคลัง
 .:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและ
        วัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริการประชาชน : .
 .:: สำนักปลัด
 .:: กองคลัง
 .:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและ
        วัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 + เทศบัญญัติและแผนพัฒนา >>
 + กฏหมายและระเบียบต่าง ๆ >>
 + คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน >>
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ :.
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
สถานที่ติดต่อ
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
.:: ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศจัดตั้งศูนย์
.:: แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสาร
แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
.:: คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
.:: แผ่นพับประชาสัมพันธ์
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การต่อต้านผลประโยชน์ทับซ้อน
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
.:: ประกาศ
เจตนารมย์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
.:: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
.:: บทความ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ
.:: อำนาจหน้าที่ตามภารกิจของเทศบาลฯ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามภารกิจ
.:: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(ครั้งที่ ๒)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(ครั้งที่ ๓)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(ครั้งที่ ๔)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(ครั้งที่ ๕)
.:: แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ัรับเรื่องราวร้องทุกข์
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ัรับเรื่องราวร้องทุกข์
 ข้อมูลแนะนำ :.
 .:: ผู้นำชุมชน
 .:: แหล่งท่องเที่ยว
 .:: ที่พัก / ร้านอาหาร
.:: ผลิตภัณฑ์ในตำบล
.:: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 .:: แหล่งเรียนรู้


..........................................

..........................................
คลิก
..........................................

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ทต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
..........................................เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน

เว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศ

 กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 
  ช่อง 3  ช่อง 5  ช่อง 7  ช่อง 9  ช่อง 11  ไอทีวี
 

เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

เรื่อง / หัวเรื่อง วันที่
ผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 09-10-2019
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20-04-2020
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครึ่งปีแรก) 20-04-2020
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 01-10-2019
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ( ข้อ 6 ) 01-10-2019
รายงานข้อมูลการให้บริการประชาชน 01-06-2020
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2562 30-09-2019
สรุปผลการปฏิบัติงานตามตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30-09-2019
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30-09-2019
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 12-05-2020
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 01-10-2019
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2562 04-09-2019
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 10-04-2019
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2561 21-06-2018
รายงานการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 11-07-2017
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 17-04-2018
รายงานการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23-06-2016
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 05-05-2017
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 02-05-2016
หน้า   First Previous Next Last  จากทั้งหมด 1
ข้อมูลที่ 1 ถึง 19 จากทั้งหมด 19

 


Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2018 by smebusiness.info