Un title page
Un title page

  เกี่ยวกับ เทศบาล . : : .
 .:: สภาพทั่วไป
 .:: ตราสัญลักษณ์
 .:: ข้อมูลประชากร
 .:: สภาพเศรษฐกิจและสังคม
  .:: แผนที่
  .:: วิสัยทัศน์และการพัฒนา
โครงสร้างบุคลากร : .
  .:: ฝ่ายบริหาร
 .:: ฝ่ายนิติบัญญัติ
 .:: หัวหน้าส่วนราชการ
 .:: สำนักปลัดเทศบาล
 .:: กองคลัง
 .:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและ
        วัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริการประชาชน : .
 .:: สำนักปลัด
 .:: กองคลัง
 .:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและ
        วัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 + เทศบัญญัติและแผนพัฒนา >>
 + กฏหมายและระเบียบต่าง ๆ >>
 + คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน >>
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ :.
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
สถานที่ติดต่อ
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
.:: ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศจัดตั้งศูนย์
.:: แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสาร
แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
.:: คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
.:: แผ่นพับประชาสัมพันธ์
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การต่อต้านผลประโยชน์ทับซ้อน
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
.:: ประกาศ
เจตนารมย์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
.:: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
.:: บทความ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
 ข้อมูลแนะนำ :.
 .:: ผู้นำชุมชน
 .:: แหล่งท่องเที่ยว
 .:: ที่พัก / ร้านอาหาร
.:: ผลิตภัณฑ์ในตำบล
.:: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 .:: แหล่งเรียนรู้

คลิก
..........................................

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ทต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
..........................................เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน

เว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศ

 กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 
  ช่อง 3  ช่อง 5  ช่อง 7  ช่อง 9  ช่อง 11  ไอทีวี
 

  ภารกิจซ่อมแซมไฟกิ่ง

จำนวน   9  รูป
  ลงพื้นที่ทำการสำรวจป้าย

จำนวน   12  รูป
  งานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด

จำนวน   19  รูป
  กิจกรรมวันเด็ก2563

จำนวน   76  รูป
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ

จำนวน   46  รูป
  ร่วมงานวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล

จำนวน   14  รูป
  โครงการเทศบาลสัญจรและอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

จำนวน   49  รูป
  พิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

จำนวน   9  รูป
  ประมวลภาพการให้ความช่วยเหลือสาธารณภัย

จำนวน   11  รูป
  ชำระค่าธรรมเนียมขยะ

จำนวน   4  รูป
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พน

จำนวน   9  รูป
  ประชาสัมพันธ์พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

จำนวน   3  รูป
  ปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย

จำนวน   11  รูป
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

จำนวน   58  รูป
  ร่วมกิจกรรมรถด่วนขบวนพิเศษ

จำนวน   23  รูป
  โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีฯ

จำนวน   48  รูป
  ลงพื้นที่พ่ินสารเคมีกำจัดยุงลาย

จำนวน   6  รูป
  ประมวลภาพการพ่นสารเคมีกำจัดยุง

จำนวน   11  รูป
 


Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2018 by smebusiness.info