Un title page
Un title page

  เกี่ยวกับ เทศบาล . : : .
 .:: สภาพทั่วไป
 .:: ตราสัญลักษณ์
 .:: ข้อมูลประชากร
 .:: สภาพเศรษฐกิจและสังคม
.:: ข้อมูลการติดต่อ
.:: วิสัยทัศน์และการพัฒนา
.:: อำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร : .
.:: ฝ่ายบริหาร
.:: ฝ่ายนิติบัญญัติ
.:: โครงสร้างส่วนราชการ
.:: หัวหน้าส่วนราชการ
.:: สำนักปลัดเทศบาล
.:: กองคลัง
.:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริการประชาชน : .
 .:: สำนักปลัด
 .:: กองคลัง
 .:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ประกาศ/คำสั่ง : .
 .:: ประกาศ (13)
 .:: คำสั่ง (2)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น : .
 .:: แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (6)
 .:: เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (12)
 .:: แผนดำเนินงานประจำปี (1)
 .:: แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 (3)
 + เทศบัญญัติและแผนพัฒนา >>
 + กฏหมายและระเบียบต่าง ๆ >>
 + คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน >>
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ : .
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (3)
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (1)
.:: ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (1)
.:: แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสาร (2)
.:: คู่มือปฏิบัติงาน (5)
.:: แผ่นพับประชาสัมพันธ์ (9)
.:: ประกาศ (12)
.:: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (5)
.:: บทความ (12)
.:: อำนาจหน้าที่ตามภารกิจของเทศบาลฯ (1)
.:: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (5)
.:: คำสั่งแต่งตั้ง (3)
.:: โครงสร้างองค์กร (2)
.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ (2)
 ข้อมูลแนะนำ : .
 .:: ผู้นำชุมชน
 .:: แหล่งท่องเที่ยว
 .:: ที่พัก / ร้านอาหาร
.:: ผลิตภัณฑ์ในตำบล
.:: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 .:: แหล่งเรียนรู้


..........................................
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

..........................................
คลิก
..........................................

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ทต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
..........................................เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน

เว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศ

 กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 
  ช่อง 3  ช่อง 5  ช่อง 7  ช่อง 9  ช่อง 11  ไอทีวี
 

  การประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

จำนวน   4  รูป
  อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่หมู่ที่5 บ้านปางแฟน

จำนวน   4  รูป
  เสนอการดำเนินงาน(1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

จำนวน   6  รูป
  มอบกระเบื้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

จำนวน   5  รูป
  ลงพื้นที่เพื่อตรวจดูความคืบหน้าในการดำเนินงานปรับผิวทาง

จำนวน   3  รูป
  จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flay Day) ประจำปี 2564

จำนวน   4  รูป
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

จำนวน   1  รูป
  ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม

จำนวน   1  รูป
  ฏิบัติงานในการตรวจบูรณาการจุดคัดกรองเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จำนวน   7  รูป
  ซ่อมแซมเสียงตามสายและไฟฟ้าส่องสว่าง ในพื้นที่

จำนวน   4  รูป
  ตรวจรับถังน้ำสแตนเลส ขนาด 2000 ลิตร

จำนวน   5  รูป
  ประมวลภาพโครงการฝึกอบรม หลักสูตร อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ กิจกรรมการอบรมการเลี้ยงกบครบวงจร

จำนวน   5  รูป
  ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)

จำนวน   5  รูป
  ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง

จำนวน   4  รูป
  รประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

จำนวน   4  รูป
  ประชาสัมพันธ์คำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

จำนวน   0  รูป
  ปฏิบัติงานในการตรวจบูรณาการจุดคัดกรองเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จำนวน   14  รูป
  การดำเนินการ จัดตั้ง จุดคัดกรอง

จำนวน   7  รูป
 


Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2021 by smebusiness.info