Un title page
Un title page

  เกี่ยวกับ เทศบาล . : : .
 .:: สภาพทั่วไป
 .:: ตราสัญลักษณ์
 .:: ข้อมูลประชากร
 .:: สภาพเศรษฐกิจและสังคม
  .:: แผนที่
  .:: วิสัยทัศน์และการพัฒนา
  .:: อำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร : .
  .:: ฝ่ายบริหาร
 .:: ฝ่ายนิติบัญญัติ
 .:: หัวหน้าส่วนราชการ
 .:: สำนักปลัดเทศบาล
 .:: กองคลัง
 .:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและ
        วัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริการประชาชน : .
 .:: สำนักปลัด
 .:: กองคลัง
 .:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและ
        วัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 + เทศบัญญัติและแผนพัฒนา >>
 + กฏหมายและระเบียบต่าง ๆ >>
 + คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน >>
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ :.
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
สถานที่ติดต่อ
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
.:: ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศจัดตั้งศูนย์
.:: แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสาร
แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
.:: คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
.:: แผ่นพับประชาสัมพันธ์
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การต่อต้านผลประโยชน์ทับซ้อน
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
.:: ประกาศ
เจตนารมย์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
.:: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
.:: บทความ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ
.:: อำนาจหน้าที่ตามภารกิจของเทศบาลฯ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามภารกิจ
.:: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(ครั้งที่ ๒)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(ครั้งที่ ๓)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(ครั้งที่ ๔)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(ครั้งที่ ๕)
.:: แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ัรับเรื่องราวร้องทุกข์
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ัรับเรื่องราวร้องทุกข์
 ข้อมูลแนะนำ :.
 .:: ผู้นำชุมชน
 .:: แหล่งท่องเที่ยว
 .:: ที่พัก / ร้านอาหาร
.:: ผลิตภัณฑ์ในตำบล
.:: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 .:: แหล่งเรียนรู้


..........................................

..........................................
คลิก
..........................................

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ทต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
..........................................เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน

เว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศ

 กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 
  ช่อง 3  ช่อง 5  ช่อง 7  ช่อง 9  ช่อง 11  ไอทีวี
 

  เกิดเหตุน้ำท่วมขึ้นมาบนพื้นผิวจราจร ทำให้บ้านเรือนในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านแม่หวาน

จำนวน   25  รูป
  มอบใบประกาศนียบัตร โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชาช่างตัดแต่งผมบุรุษ

จำนวน   13  รูป
  ประมวลภาพการปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาดอยสะเก็ด ทำการปักเสาเสาไฟฟ้าซึ่งล้มบริเวณกม 27+600สะพาน

จำนวน   4  รูป
  บริเวณเส้นทาง ถนนสายเชียงใหม่-เชียงราย (ทล.118) กม.ที่ 32-34 และ 36-37 ถูกน้ำป่าไหลหลาก ทำให้สะพานและถนนขาด

จำนวน   33  รูป
  คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ลงพื้นที่ตรวจรับการดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางรอบโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 6

จำนวน   8  รูป
  เจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานในการตรวจบูรณาการจุดคัดกรองเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สภ.ดอยสะเก็ด

จำนวน   10  รูป
  เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ได้จัดโครงการKICK OFF จิตอาสาพัฒนารณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563

จำนวน   28  รูป
  กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

จำนวน   27  รูป
  ประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าดอยสะเก็ด แจ้งดับไฟฟ้าเพื่ิอปฏบัติงานย้ายแนวเสาไฟฟ้าให้กรมทางหลวงเพื่อขยายถนน

จำนวน   3  รูป
  การปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอยสะเก็ด ในพื้นที่ตำบลป่าเมี่ยง

จำนวน   6  รูป
  นายนันท์ เครือนพรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ นิสิตสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จำนวน   17  รูป
  นำรถบรรทุกน้ำลงพื้นที่เพื่อเติมน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 4

จำนวน   7  รูป
  ตัดกิ่งไม้ บริเวณวัดโป่งน้ำร้อน

จำนวน   5  รูป
  เจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานในการตรวจบูรณาการจุดคัดกรองเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สภ.ดอยสะเก็ด

จำนวน   19  รูป
  ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ วัดป่าธรรมประทีป

จำนวน   12  รูป
  คณะกรรมการตรวจการจ้าง ลงพื้นที่ ตรวจการดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านปางแฟน

จำนวน   11  รูป
  กรรมการดำเนินการตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโบสถ์

จำนวน   9  รูป
  ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา เข้าร่วมรับฟัง การLIVE สด‼️ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จำนวน   6  รูป
 


Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2018 by smebusiness.info