Un title page
Un title page

  เกี่ยวกับ เทศบาล . : : .
 .:: สภาพทั่วไป
 .:: ตราสัญลักษณ์
 .:: ข้อมูลประชากร
 .:: สภาพเศรษฐกิจและสังคม
.:: ข้อมูลการติดต่อ
.:: วิสัยทัศน์และการพัฒนา
.:: อำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร : .
.:: ฝ่ายบริหาร
.:: ฝ่ายนิติบัญญัติ
.:: โครงสร้างส่วนราชการ
.:: หัวหน้าส่วนราชการ
.:: สำนักปลัดเทศบาล
.:: กองคลัง
.:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริการประชาชน : .
 .:: สำนักปลัด
 .:: กองคลัง
 .:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ประกาศ/คำสั่ง : .
 .:: ประกาศ (13)
 .:: คำสั่ง (2)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น : .
 .:: แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (6)
 .:: เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (12)
 .:: แผนดำเนินงานประจำปี (1)
 .:: แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 (3)
 + เทศบัญญัติและแผนพัฒนา >>
 + กฏหมายและระเบียบต่าง ๆ >>
 + คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน >>
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ : .
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (3)
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (1)
.:: ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (1)
.:: แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสาร (2)
.:: คู่มือปฏิบัติงาน (5)
.:: แผ่นพับประชาสัมพันธ์ (9)
.:: ประกาศ (12)
.:: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (5)
.:: บทความ (12)
.:: อำนาจหน้าที่ตามภารกิจของเทศบาลฯ (1)
.:: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (5)
.:: คำสั่งแต่งตั้ง (3)
.:: โครงสร้างองค์กร (2)
.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ (2)
 ข้อมูลแนะนำ : .
 .:: ผู้นำชุมชน
 .:: แหล่งท่องเที่ยว
 .:: ที่พัก / ร้านอาหาร
.:: ผลิตภัณฑ์ในตำบล
.:: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 .:: แหล่งเรียนรู้


..........................................
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

..........................................
คลิก
..........................................

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ทต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
..........................................เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน

เว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศ

 กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 
  ช่อง 3  ช่อง 5  ช่อง 7  ช่อง 9  ช่อง 11  ไอทีวี
 


เรื่อง
วันที่ประกาศ
รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบสขร.เดือนพฤศจิกายน 2564
13-12-2021
รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบสขร.เดือนตุลาคม 2564
04-11-2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
02-11-2021
ประกาศกำหนดเกณฑ์การจ่ายปริมาณเชื้อเพลิงในรถราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
04-10-2021
ประกาศจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง
10-09-2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
01-06-2021
ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
01-06-2021
ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564
03-05-2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน เมษายน 2564
03-05-2021
ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564
05-04-2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
05-04-2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
03-03-2021
ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
03-03-2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔
03-02-2021
ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
02-02-2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
05-01-2021
ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
05-01-2021
ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
02-12-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
02-12-2020
ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
02-11-2020
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
15-10-2020
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พงศ. ๒๕๖๔
01-10-2020
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
19-06-2020
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2563
02-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโป่งกุ่ม หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งกุ่ม หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยหม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่หวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-05-2020
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2563
01-05-2020
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563
03-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอย ๕ บ้านโป่งสามัคคี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอย ๔ บ้านโป่งสามัคคี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านปางแฟน ซอย๓ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางสายโบสถ์ ชุมชนบ้านปางแดง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายผิวจราจรสายทางบ้านโป่งกุ่ม - บ้านโป่งสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางร่วมเย็น หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-03-2020
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563
02-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสียงตามสายพร้อมขยายเขต (หอกระจายข่าว) ชุมชนบ้านปางแฟน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสียงตามสายพร้อมขยายเขต (หอกระจายข่าว) ชุมชนบ้านปางแดง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสียงตามสายพร้อมขยายเขตุ (หอกระจายข่าว) ชุมชนห้วยผาตื่น หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-02-2020
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2563
04-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบ้านปางน้ำถุ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ สายทางสามแยกเข้าบ้านปางอั้น หมู่ที่ ๑
17-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางระบบประปาพร้อมถังเก็บน้ำ ชุมชนบ้านปางงิ้ว ชุมชนบ้านห้วยหม้อ ชุมชนบ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-01-2020
ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้าง
06-01-2020
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562
06-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฐานรับถังเก็บน้ำ พร้อมติดตั้งระบบประปา ประจำสำนักงาน ทต.ป่าเมี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างร้านค้าชุมชน บ้านโป่งสามัคคี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-12-2019
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562
02-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อเตรียมความพร้อมภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทต.ป่าเมี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
26-11-2019
1 2 3 4 5 หน้าต่อไป
แสดงข้อมูล 1 / 50 ทั้งหมด 230Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2021 by smebusiness.info