Un title page
Un title page

  เกี่ยวกับ เทศบาล . : : .
 .:: สภาพทั่วไป
 .:: ตราสัญลักษณ์
 .:: ข้อมูลประชากร
 .:: สภาพเศรษฐกิจและสังคม
  .:: ข้อมูลการติดต่อ
  .:: วิสัยทัศน์และการพัฒนา
  .:: อำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร : .
  .:: ฝ่ายบริหาร
 .:: ฝ่ายนิติบัญญัติ
 .:: หัวหน้าส่วนราชการ
 .:: สำนักปลัดเทศบาล
 .:: กองคลัง
 .:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและ
        วัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริการประชาชน : .
 .:: สำนักปลัด
 .:: กองคลัง
 .:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและ
        วัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 + ประกาศ/คำสั่ง
ไม่พบข้อมูลข่าวสาร
 + แผนพัฒนาท้องถิ่น
ไม่พบข้อมูลข่าวสาร
 + เทศบัญญัติและแผนพัฒนา >>
 + กฏหมายและระเบียบต่าง ๆ >>
 + คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน >>
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ :.
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
สถานที่ติดต่อ
โครงสร้างองค์กร
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
.:: ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศจัดตั้งศูนย์
.:: แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสาร
แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
.:: คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการปฏิบัติงาน การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน การรับชำระภาษีป้าย
คู่มือการปฏิบัติงานด้านงานธุรการและสารบรรณ
.:: แผ่นพับประชาสัมพันธ์
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การต่อต้านผลประโยชน์ทับซ้อน
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ"
ข้อมูลผู้รับบริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ข้อมูลผู้รับบริการประจำเดือนธันวาคม 2563
ข้อมูลผู้รับบริการประจำเดือนมกราคม 2564
ข้อมูลผู้รับบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ข้อมูลผู้รับบริการประจำเดือนมีนาคม 2564
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ
.:: ประกาศ
เจตนารมย์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตของหน่วยงาน
.:: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี2563
.:: บทความ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
.:: อำนาจหน้าที่ตามภารกิจของเทศบาลฯ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามภารกิจ
.:: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(ครั้งที่ ๒)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(ครั้งที่ ๓)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(ครั้งที่ ๔)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(ครั้งที่ ๕)
.:: แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ัรับเรื่องราวร้องทุกข์
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ัรับเรื่องราวร้องทุกข์
 ข้อมูลแนะนำ :.
 .:: ผู้นำชุมชน
 .:: แหล่งท่องเที่ยว
 .:: ที่พัก / ร้านอาหาร
.:: ผลิตภัณฑ์ในตำบล
.:: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 .:: แหล่งเรียนรู้


..........................................
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

..........................................
คลิก
..........................................

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ทต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
..........................................เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน

เว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศ

 กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 
  ช่อง 3  ช่อง 5  ช่อง 7  ช่อง 9  ช่อง 11  ไอทีวี
 


เรื่อง
วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
02-11-2021
ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564
05-04-2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
05-04-2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
03-03-2021
ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
03-03-2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔
03-02-2021
ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
02-02-2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
05-01-2021
ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
05-01-2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
02-12-2020
ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
02-12-2020
ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
02-11-2020
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
15-10-2020
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พงศ. ๒๕๖๔
01-10-2020
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
19-06-2020
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2563
02-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโป่งกุ่ม หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งกุ่ม หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่หวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยหม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-05-2020
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2563
01-05-2020
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563
03-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอย ๕ บ้านโป่งสามัคคี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอย ๔ บ้านโป่งสามัคคี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางสายโบสถ์ ชุมชนบ้านปางแดง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านปางแฟน ซอย๓ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางร่วมเย็น หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายผิวจราจรสายทางบ้านโป่งกุ่ม - บ้านโป่งสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-03-2020
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563
02-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสียงตามสายพร้อมขยายเขตุ (หอกระจายข่าว) ชุมชนห้วยผาตื่น หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสียงตามสายพร้อมขยายเขต (หอกระจายข่าว) ชุมชนบ้านปางแดง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสียงตามสายพร้อมขยายเขต (หอกระจายข่าว) ชุมชนบ้านปางแฟน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-02-2020
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2563
04-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบ้านปางน้ำถุ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ สายทางสามแยกเข้าบ้านปางอั้น หมู่ที่ ๑
17-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางระบบประปาพร้อมถังเก็บน้ำ ชุมชนบ้านปางงิ้ว ชุมชนบ้านห้วยหม้อ ชุมชนบ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-01-2020
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562
06-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างร้านค้าชุมชน บ้านโป่งสามัคคี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฐานรับถังเก็บน้ำ พร้อมติดตั้งระบบประปา ประจำสำนักงาน ทต.ป่าเมี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-12-2019
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562
02-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อเตรียมความพร้อมภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทต.ป่าเมี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
26-11-2019
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562
01-11-2019
รายงานผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
10-10-2019
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 4
04-10-2019
ประกาศราคากลางโครงการจัดซือเครื่องออกกำลังกายฯ
28-08-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Fecycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.42-001 สายบ้านวัด - สหกรณ์ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
13-02-2019
โครงการจัดซื้อระบบเครื่องเสียงพร้อมชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
12-07-2018
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมไหล่ทางเส้นทางสายหน้าวัดแม่หวาน หมู่ที่ 3
21-06-2018
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดปางน้ำถุ หมู่ที่ 1
21-06-2018
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดปางน้ำถุ หมู่ที่ 1
31-05-2018
1 2 3 4 5 หน้าต่อไป
แสดงข้อมูล 1 / 50 ทั้งหมด 221Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2021 by smebusiness.info