Un title page
Un title page

  เกี่ยวกับ เทศบาล . : : .
 .:: สภาพทั่วไป
 .:: ตราสัญลักษณ์
 .:: ข้อมูลประชากร
 .:: สภาพเศรษฐกิจและสังคม
  .:: แผนที่
  .:: วิสัยทัศน์และการพัฒนา
โครงสร้างบุคลากร : .
  .:: ฝ่ายบริหาร
 .:: ฝ่ายนิติบัญญัติ
 .:: หัวหน้าส่วนราชการ
 .:: สำนักปลัดเทศบาล
 .:: กองคลัง
 .:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและ
        วัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริการประชาชน : .
 .:: สำนักปลัด
 .:: กองคลัง
 .:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและ
        วัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 + เทศบัญญัติและแผนพัฒนา >>
 + กฏหมายและระเบียบต่าง ๆ >>
 + คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน >>
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ :.
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
สถานที่ติดต่อ
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
.:: ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศจัดตั้งศูนย์
.:: แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสาร
แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
.:: คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
.:: แผ่นพับประชาสัมพันธ์
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การต่อต้านผลประโยชน์ทับซ้อน
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
.:: ประกาศ
เจตนารมย์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
.:: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
.:: บทความ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
 ข้อมูลแนะนำ :.
 .:: ผู้นำชุมชน
 .:: แหล่งท่องเที่ยว
 .:: ที่พัก / ร้านอาหาร
.:: ผลิตภัณฑ์ในตำบล
.:: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 .:: แหล่งเรียนรู้

คลิก
..........................................

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ทต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
..........................................เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน

เว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศ

 กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 
  ช่อง 3  ช่อง 5  ช่อง 7  ช่อง 9  ช่อง 11  ไอทีวี
 


เรื่อง
วันที่ประกาศ
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาขยายผิวจราจรและก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 ,2,5
09-03-2010
ประกาศจ้างเหมาทำโปรแกรมห้องสมุด
09-03-2010
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3,หมู่ 4 และ หมู่ 6
09-03-2010
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 บ้านแม่หวาน
09-03-2010
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 บ้านโป่งกุ่ม
09-03-2010
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 บ้านโป่งสามัคคี
09-03-2010
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ บรรจุถุง ขนาด 200 ซีซี
09-03-2010
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาตำบลป่าเมี่ยง หมู่ 4 บ้านโป่งกุ่ม
09-03-2010
ประกาศเปลี่ยนแปลงราคาซื้อเอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาตำบลป่าเมี่ยง หมู่ 4 บ้านโป่งกุ่ม
09-03-2010
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ บรรจุถุง ขนาด 200 ซีซี(ครั้งที่ 2)
09-03-2010
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาตำบลป่าเมี่ยง
09-03-2010
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง
09-03-2010
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
09-03-2010
ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
09-03-2010
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง
09-03-2010
ประกาศสอบราคาซื้อเต็นท์ ขนาด 4x6 เมตร
09-03-2010
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ
09-03-2010
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมระบบสูบน้ำ
09-03-2010
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาหอประชุม หมู่ที่ 1
09-03-2010
ประกาศผลการสอบราคาก่อสร้างศาลาหอประชุม หมู่ที่ 1
09-03-2010
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านปางแดง หมู่ที่ 5
09-03-2010
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านปางแดง หมู่ที่ 5
09-03-2010
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านปางแดง หมู่ที่ 5(ครั้งที่ 2)
09-03-2010
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านปางแดง หมู่ที่ 5
09-03-2010
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมระบบสูบน้ำ ตามประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ 5/2552
09-03-2010
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมระบบสูบน้ำ (ครั้งที่ 2)
09-03-2010
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านปางแดง หมู่ที่ 5(ครั้งที่ 2)
09-03-2010
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านปางแดง หมู่ที่ 5(ครั้งที่ 3)
09-03-2010
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 3 โครงการ
09-03-2010
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านปางแดง หมู่ที่ 5(ครั้งที่3)
09-03-2010
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสายอ้อมโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 6
09-03-2010
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนคนเดินภายในหมู่บ้าน) เส้นทางสาย ซอยรื่นฤดี หมู่ที่ 4
09-03-2010
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสาย เหล่าป่าเหียง หมู่ที่ 4
09-03-2010
ประกาศสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2552
09-03-2010
ประกาศผลการสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที
09-03-2010
ประกาศผลการพิจารณาผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมระบบสูบน้ำ บ้านโป่งกุ่ม หมู่ที่ 4 โดยการจ้างโดยวิธีพิเศษ
09-03-2010
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที (สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 4)ภาคเรียนที่ 2/2552 และปิดภาคเรียน
09-03-2010
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่2/2552 และปิดภาคเรียน
09-03-2010
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที ภาคเรียนที่2/2552และปิดภาคเรียน
09-03-2010
ประกาศผลการสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที ภาคเรียนที่ 2/2552และปิดภาคเรียน
09-03-2010
1 2 3 4 5 หน้าต่อไป
แสดงข้อมูล 1 / 40 ทั้งหมด 176Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2018 by smebusiness.info