Un title page
Un title page

  เกี่ยวกับ เทศบาล . : : .
 .:: สภาพทั่วไป
 .:: ตราสัญลักษณ์
 .:: ข้อมูลประชากร
 .:: สภาพเศรษฐกิจและสังคม
  .:: แผนที่
  .:: วิสัยทัศน์และการพัฒนา
โครงสร้างบุคลากร : .
  .:: ฝ่ายบริหาร
 .:: ฝ่ายนิติบัญญัติ
 .:: หัวหน้าส่วนราชการ
 .:: สำนักปลัดเทศบาล
 .:: กองคลัง
 .:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและ
        วัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริการประชาชน : .
 .:: สำนักปลัด
 .:: กองคลัง
 .:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและ
        วัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 + เทศบัญญัติและแผนพัฒนา >>
 + กฏหมายและระเบียบต่าง ๆ >>
 + คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน >>
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ :.
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
สถานที่ติดต่อ
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
.:: ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศจัดตั้งศูนย์
.:: แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสาร
แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
.:: คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
.:: แผ่นพับประชาสัมพันธ์
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การต่อต้านผลประโยชน์ทับซ้อน
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
.:: ประกาศ
เจตนารมย์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
.:: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
.:: บทความ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
 ข้อมูลแนะนำ :.
 .:: ผู้นำชุมชน
 .:: แหล่งท่องเที่ยว
 .:: ที่พัก / ร้านอาหาร
.:: ผลิตภัณฑ์ในตำบล
.:: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 .:: แหล่งเรียนรู้

คลิก
..........................................

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ทต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
..........................................เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน

เว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศ

 กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 
  ช่อง 3  ช่อง 5  ช่อง 7  ช่อง 9  ช่อง 11  ไอทีวี
 


  ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง เรื่อง ผลการประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓
มีไฟล์ เอกสารประกอบ
  hacked by tm_sd68
มีไฟล์ เอกสารประกอบ
  เอกสารประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปี 2557
มีไฟล์ เอกสารประกอบ
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าเมี่ยงเรื่อง ผลการประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบลป่าเมี่ยงสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓
มีไฟล์ เอกสารประกอบ
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าเมี่ยงเรื่อง ผลการประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบลป่าเมี่ยงสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๓
มีไฟล์ เอกสารประกอบ
  จดหมายข่าวเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๘ และฉบับที่ ๙
มีไฟล์ เอกสารประกอบ
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าเมี่ยงเรื่อง ผลการประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบลป่าเมี่ยงสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓
มีไฟล์ เอกสารประกอบ
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าเมี่ยงเรื่อง ผลการประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบลป่าเมี่ยงสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓
มีไฟล์ เอกสารประกอบ
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าเมี่ยงเรื่อง ผลการประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบลป่าเมี่ยงสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓
มีไฟล์ เอกสารประกอบ
  จดหมายข่าวเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๗ ประจำเดือน กรกฎาคม
มีไฟล์ เอกสารประกอบ
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง เรื่อง กำหนดสมัยประชุม ปีพ.ศ. 2553
มีไฟล์ เอกสารประกอบ
  รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักบริหารงานอบต.7
มีไฟล์ เอกสารประกอบ
  ประชาสัมพันธ์การใช้คอมพิวเตอร์ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ พ . ศ . 2550
ไม่มีไฟล์ เอกสารประกอบ
  จดหมายข่าวเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๐
มีไฟล์ เอกสารประกอบ
  ประชาสัมพันธ์รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
มีไฟล์ เอกสารประกอบ
  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2552
มีไฟล์ เอกสารประกอบ
  รายงานผลการดำเนินการด้านการเงิน ประจำปี 2551
มีไฟล์ เอกสารประกอบ
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าเมี่ยงเรื่อง ผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓
มีไฟล์ เอกสารประกอบ
  ขอเชิญผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์
มีไฟล์ เอกสารประกอบUn title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2018 by smebusiness.info