Un title page
Un title page

  เกี่ยวกับ เทศบาล . : : .
 .:: สภาพทั่วไป
 .:: ตราสัญลักษณ์
 .:: ข้อมูลประชากร
 .:: สภาพเศรษฐกิจและสังคม
.:: ข้อมูลการติดต่อ
.:: วิสัยทัศน์และการพัฒนา
.:: อำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร : .
.:: ฝ่ายบริหาร
.:: ฝ่ายนิติบัญญัติ
.:: โครงสร้างส่วนราชการ
.:: หัวหน้าส่วนราชการ
.:: สำนักปลัดเทศบาล
.:: กองคลัง
.:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริการประชาชน : .
 .:: สำนักปลัด
 .:: กองคลัง
 .:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ประกาศ/คำสั่ง : .
 .:: ประกาศ (13)
 .:: คำสั่ง (2)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น : .
 .:: แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (6)
 .:: เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (12)
 .:: แผนดำเนินงานประจำปี (1)
 .:: แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 (3)
 + เทศบัญญัติและแผนพัฒนา >>
 + กฏหมายและระเบียบต่าง ๆ >>
 + คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน >>
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ : .
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (3)
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (1)
.:: ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (1)
.:: แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสาร (2)
.:: คู่มือปฏิบัติงาน (5)
.:: แผ่นพับประชาสัมพันธ์ (9)
.:: ประกาศ (12)
.:: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (5)
.:: บทความ (12)
.:: อำนาจหน้าที่ตามภารกิจของเทศบาลฯ (1)
.:: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (5)
.:: คำสั่งแต่งตั้ง (3)
.:: โครงสร้างองค์กร (2)
.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ (2)
 ข้อมูลแนะนำ : .
 .:: ผู้นำชุมชน
 .:: แหล่งท่องเที่ยว
 .:: ที่พัก / ร้านอาหาร
.:: ผลิตภัณฑ์ในตำบล
.:: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 .:: แหล่งเรียนรู้


..........................................
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

..........................................
คลิก
..........................................

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ทต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
..........................................เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน

เว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศ

 กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 
  ช่อง 3  ช่อง 5  ช่อง 7  ช่อง 9  ช่อง 11  ไอทีวี
 

ข้อมูลแนะนำ ตำบลป่าเมี่ยง / แหล่งท่องเที่ยว

  สวนรุขชาติดงเย็น
* สวนรุขชาติดงเย็น บ้านโป่งกุ่ม ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
  น้ำตกห้วยหม้อ
* น้ำตกห้วยหม้อ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหม้อ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
  โป่งน้ำร้อน ม.6
โป่งน้ำร้อน ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 บ้านโป่งสามัคคี ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
  ภูภัตรจันผา
ติดต่อ :
ที่ตั้ง : กม35 ม.3 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
ประเภทกิจการ : ร้านอาหาร
  วัดพระบาทปางแฟน
ตั้งอยู่เลขที่ 50 บ้านปางแฟน หมู่ 5 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ หรือสนใจดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.watphrabatpangfan.com
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
ในศูนย์แห่งนี้ประกอบด้วย งานศึกษาและพัฒนาแหล่งน้ำ ปศุสัตว์และโคนม การประมง งานปลูกหญ้าแฝก และการดำเนินงานหมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ โดยจัดเป็นเขตต่าง ๆ อย่างสมบูรณ์เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ กา
  อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้
ด้วยจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่งเช่น น้ำตก อ่างเก็บน้ำ เขื่อน หน้าผา และยอดเขาที่สูงเด่น เป็นต้น มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 696,250 ไร่ หรือ 1,114 ตารางกิโลเมตร
  แผนที่ท่องเที่ยงของตำบลป่าเมี่ยง
แผนที่ท่องเที่ยวตำบลป่าเมี่ยง ระบุเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ, ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสถานที่พัก รีสอร์ท ร้านอาหาร พร้อมเบอร์โทร.ติดต่อ
  วัดปางอั้น
เลขที่ 31 ม.1 บ้านปางอั้น ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
  ร้านกาแฟชมพู่
ติดต่อ : นางปรารถนา แสงศาสตรา โทรศัพท์ 094-7079795
ที่ตั้ง : 2 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
ประเภทกิจการ : ร้านอาหาร
  ร้านปันปัน
ติดต่อ : นางกองกานต์ บุญทา
ที่ตั้ง : 57/1 ม.3 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
ประเภทกิจการ : ร้านอาหาร
  ครัวแม่ธัญญา
ติดต่อ : นางธัญญารัตน์ พิสิษฐบุญแสง
ที่ตั้ง : 38/1 ม.6 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
ประเภทกิจการ : สถานที่พัก - ร้านอาหาร
  ร้านต้นกล้ากาแฟ
ติดต่อ : นายมานพ แสนใจ
ที่ตั้ง : 53 ม.1 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
ประเภทกิจการ : ร้านอาหาร
  ร้านซอมพอ /ครัวนกยูง
ติดต่อ : นางจารุณี ทาอินทร์
ที่ตั้ง : โป่งน้ำร้อน ม.6 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
ประเภทกิจการ : ร้านอาหาร
  โกโบเฮาส์
ติดต่อ : นางพะนอ ทัตตะถาวร โทรศัพท์ 089-5046350
ที่ตั้ง : 85 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
ประเภทกิจการ : สถานที่พัก – ร้านอาหาร
  ปางแฟนรีสอร์ท
ติดต่อ : นายนิธิ สถิรเมธานน โทรศัพท์ 087-5942469
ที่ตั้ง : 116 ม.5 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
ประเภทกิจการ : สถานที่พัก – ร้านอาหาร
  ม่อนภูไพร
ติดต่อ : นายปรัชญา สปริงเกอร์ 089-5013236
ที่ตั้ง : 253 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
ประเภทกิจการ : สถานที่พัก – ร้านอาหาร
  สวนรามการ์เด้น
ติดต่อ :
ที่ตั้ง : 80 ม.3 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
ประเภทกิจการ : ร้านอาหาร
  บนดอยคอฟฟี่วิว
ติดต่อ : นายจำรัส ชัยวรรณ
ที่ตั้ง : 43 หมู่ 1 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
ประเภทกิจการ : ร้านอาหาร
  กาแฟสดอ้ายเอ๋
ติดต่อ : นายรังสรร เจริญทรัพย์
ที่ตั้ง : 97/3 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
ประเภทกิจการ : ร้านกาแฟ
  กาแฟลองกอย
ติดต่อ : นางรุจิรา ศรีดวงแก้ว
ที่ตั้ง : 66 หมู่ 4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
ประเภทกิจการ : ร้านกาแฟ
แสดงข้อมูล 1 / 21 ทั้งหมด 21Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2021 by smebusiness.info