Un title page
Un title page

  เกี่ยวกับ เทศบาล . : : .
 .:: สภาพทั่วไป
 .:: ตราสัญลักษณ์
 .:: ข้อมูลประชากร
 .:: สภาพเศรษฐกิจและสังคม
  .:: ข้อมูลการติดต่อ
  .:: วิสัยทัศน์และการพัฒนา
  .:: อำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร : .
  .:: ฝ่ายบริหาร
 .:: ฝ่ายนิติบัญญัติ
 .:: หัวหน้าส่วนราชการ
 .:: สำนักปลัดเทศบาล
 .:: กองคลัง
 .:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและ
        วัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริการประชาชน : .
 .:: สำนักปลัด
 .:: กองคลัง
 .:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและ
        วัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 + ประกาศ/คำสั่ง
ไม่พบข้อมูลข่าวสาร
 + แผนพัฒนาท้องถิ่น
ไม่พบข้อมูลข่าวสาร
 + เทศบัญญัติและแผนพัฒนา >>
 + กฏหมายและระเบียบต่าง ๆ >>
 + คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน >>
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ :.
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
สถานที่ติดต่อ
โครงสร้างองค์กร
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
.:: ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศจัดตั้งศูนย์
.:: แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสาร
แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
.:: คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการปฏิบัติงาน การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน การรับชำระภาษีป้าย
คู่มือการปฏิบัติงานด้านงานธุรการและสารบรรณ
.:: แผ่นพับประชาสัมพันธ์
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การต่อต้านผลประโยชน์ทับซ้อน
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ"
ข้อมูลผู้รับบริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ข้อมูลผู้รับบริการประจำเดือนธันวาคม 2563
ข้อมูลผู้รับบริการประจำเดือนมกราคม 2564
ข้อมูลผู้รับบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ข้อมูลผู้รับบริการประจำเดือนมีนาคม 2564
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ
.:: ประกาศ
เจตนารมย์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตของหน่วยงาน
.:: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี2563
.:: บทความ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
.:: อำนาจหน้าที่ตามภารกิจของเทศบาลฯ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามภารกิจ
.:: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(ครั้งที่ ๒)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(ครั้งที่ ๓)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(ครั้งที่ ๔)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(ครั้งที่ ๕)
.:: แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ัรับเรื่องราวร้องทุกข์
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ัรับเรื่องราวร้องทุกข์
 ข้อมูลแนะนำ :.
 .:: ผู้นำชุมชน
 .:: แหล่งท่องเที่ยว
 .:: ที่พัก / ร้านอาหาร
.:: ผลิตภัณฑ์ในตำบล
.:: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 .:: แหล่งเรียนรู้


..........................................
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

..........................................
คลิก
..........................................

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ทต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
..........................................เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน

เว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศ

 กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 
  ช่อง 3  ช่อง 5  ช่อง 7  ช่อง 9  ช่อง 11  ไอทีวี
 

ข้อมูลแนะนำ ตำบลป่าเมี่ยง / ผลิตภัณฑ์ในตำบล

  งานหัตถกรรมไม้ไผ่
งานหัตถกรรมไม้ไผ่ ฝีมือชาวบ้านตำบลป่าเมี่ยง ริมถนนสายเชียงใหม่ - เชียงราย บ้านปงอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อพี่คำ แม่แก้ว โทร..06-1951254..
  กังหันน้ำ
กังหันน้ำ ฝีมือ ชาวบ้านปงอ้อ ริมถนนสายเชียงใหม่-เชียงราย ใกล้บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านปงอ้อ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
  ข้าวซ้อมมือ
* ข้าวซ้อมมือผลิตโดยชาวบ้านบ้านโป่งสามัคคี ม.6 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อแม่กาญจน์ โทร..053-389128.. ติดต่อแม่แก้ว โทร..053-389191..
  กลุ่มนวดแผนไทยน้ำพุร้อนดอยสะเก็ด
กลุ่มนวดแผนไทยน้ำพุร้อนดอยสะเก็ด บริการ นวด อบ ประคบ ผลิตยาสมุนไพร บริการแช่น้ำแร่ ที่ตั้ง: 100 หมู่ 6 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 ติดต่อ: คุณสมเพ็ชร แสงมา โทรศ
  กล้าไม้ดอกไม้ประดับบ้านแม่หวาน
บ้านแม่หวาน หมู่ 3 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จำหน่ายกล้าไม้ดอกไม้ประดับ หลากหลายชนิด ทั้งปลีกและส่ง รับจัดสวน เพาะชำกล้าไม้ ราคาเป็นกันเอง โดยกลุ่มผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับบ้านแม่หวาน สนใจสามารถคลิ
  กลุ่มทอผ้าชาวเขา
กลุ่มทอผ้าชาวเขา (ผ้าทอกระเหรี่ยง) สถานที่ตั้ง : 14/1 หมู่ 5 บ้านปางแฟน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางศรีไพร สุเก โทร :053 495949 (พัฒนาชุมชน)
  กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่
กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ (โต๊ะ เก้าอี้ไม้ไผ่ ถาดไม้ไผ่) ที่ตั้ง: 140/1 ม.6 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ติดต่อ: คุณจิระเดช ใจก๋า โทรศัพท์: 08-9950-2128
  กลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปเห็ดหอมบ้านปางน้ำถุ
กลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปเห็ดหอมบ้านปางน้ำถุ การเพาะเห็ดหอม, การต่อหัวเชื้อเห็ดหอม ที่ตั้ง : 6 หมู่ 1 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ติดต่อ : คุณอุ่นเรือน เกิดสุข โทรศัพท์ : 08-7192-3285
  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้านโป่งสามัคคี
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้านโป่งสามัคคี ผลิตสินค้า พิมเสนน้ำ, ยาหม่องสมุนไพร, ทองม้วน-ทองพับสมุนไพร, น้ำมันเหลือง-น้ำมันเขียว, แหนมหมู, เนื้อสวรรค์-เนื้อแดดเดียว ที่ตั้ง: 104/2 หมู่ 6 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะ
  กลุ่มเห็ดหอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ที่ตั้ง : 38/1 หมู่ 2 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 ติดต่อ: คุณสุพรรณ์ คำเขียว โทรศัพท์ : 08-7189-4585 สินค้า/บริการ : เห็ดหอม, แก้วมังกร, สมุนไพร, หน่อไม้, ไม้ไผ่, ชา, กาแฟ, ปุ๋ยห
  กลุ่มแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล
ที่ตั้ง : หมู่ 4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 ติดต่อ: คุณรัตน์มณี ระวังสัตย์ โทรศัพท์ : 08-6198-8645 สินค้า/บริการ : แปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล
  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางแฟน
ที่ตั้ง : 47/1 หมู่ 5 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 ติดต่อ: คุณเรือนแก้ว ชฎาวุฒิ โทรศัพท์ : 08-6526-8856 สินค้า/บริการ : แปรรูปเห็ด, เพาะเห็ด, แปรรูปสมุนไพร, แปรรูปเนื้อ-ทำแหนม, แปรร
  กลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปไผ่ตงปางแฟน
ที่ตั้ง : 49/1 หมู่ 5 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 ติดต่อ: คุณวิรัตน์ ขันอินทร์ติ๊บ โทรศัพท์ : 08-4740-3184 สินค้า/บริการ : แปรรูปเห็ด, เพาะเห็ด, แปรรูปสมุนไพร, แปรรูปเนื้อ-ทำแหนม,
แสดงข้อมูล 1 / 13 ทั้งหมด 13Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2021 by smebusiness.info