Un title page
Un title page

  เกี่ยวกับ เทศบาล . : : .
 .:: สภาพทั่วไป
 .:: ตราสัญลักษณ์
 .:: ข้อมูลประชากร
 .:: สภาพเศรษฐกิจและสังคม
.:: ข้อมูลการติดต่อ
.:: วิสัยทัศน์และการพัฒนา
.:: อำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร : .
.:: ฝ่ายบริหาร
.:: ฝ่ายนิติบัญญัติ
.:: โครงสร้างส่วนราชการ
.:: หัวหน้าส่วนราชการ
.:: สำนักปลัดเทศบาล
.:: กองคลัง
.:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริการประชาชน : .
 .:: สำนักปลัด
 .:: กองคลัง
 .:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ประกาศ/คำสั่ง : .
 .:: ประกาศ (13)
 .:: คำสั่ง (2)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น : .
 .:: แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (6)
 .:: เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (12)
 .:: แผนดำเนินงานประจำปี (1)
 .:: แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 (3)
 + เทศบัญญัติและแผนพัฒนา >>
 + กฏหมายและระเบียบต่าง ๆ >>
 + คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน >>
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ : .
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (3)
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (1)
.:: ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (1)
.:: แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสาร (2)
.:: คู่มือปฏิบัติงาน (5)
.:: แผ่นพับประชาสัมพันธ์ (9)
.:: ประกาศ (12)
.:: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (5)
.:: บทความ (12)
.:: อำนาจหน้าที่ตามภารกิจของเทศบาลฯ (1)
.:: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (5)
.:: คำสั่งแต่งตั้ง (3)
.:: โครงสร้างองค์กร (2)
.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ (2)
 ข้อมูลแนะนำ : .
 .:: ผู้นำชุมชน
 .:: แหล่งท่องเที่ยว
 .:: ที่พัก / ร้านอาหาร
.:: ผลิตภัณฑ์ในตำบล
.:: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 .:: แหล่งเรียนรู้


..........................................
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

..........................................
คลิก
..........................................

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ทต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
..........................................เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน

เว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศ

 กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 
  ช่อง 3  ช่อง 5  ช่อง 7  ช่อง 9  ช่อง 11  ไอทีวี
 

ข้อมูลแนะนำ ตำบลป่าเมี่ยง / ผลิตภัณฑ์ในตำบล

  งานหัตถกรรมไม้ไผ่
งานหัตถกรรมไม้ไผ่ ฝีมือชาวบ้านตำบลป่าเมี่ยง ริมถนนสายเชียงใหม่ - เชียงราย บ้านปงอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อพี่คำ แม่แก้ว โทร..06-1951254..
  กังหันน้ำ
กังหันน้ำ ฝีมือ ชาวบ้านปงอ้อ ริมถนนสายเชียงใหม่-เชียงราย ใกล้บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านปงอ้อ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
  ข้าวซ้อมมือ
* ข้าวซ้อมมือผลิตโดยชาวบ้านบ้านโป่งสามัคคี ม.6 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อแม่กาญจน์ โทร..053-389128.. ติดต่อแม่แก้ว โทร..053-389191..
  กลุ่มนวดแผนไทยน้ำพุร้อนดอยสะเก็ด
กลุ่มนวดแผนไทยน้ำพุร้อนดอยสะเก็ด บริการ นวด อบ ประคบ ผลิตยาสมุนไพร บริการแช่น้ำแร่ ที่ตั้ง: 100 หมู่ 6 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 ติดต่อ: คุณสมเพ็ชร แสงมา โทรศ
  กล้าไม้ดอกไม้ประดับบ้านแม่หวาน
บ้านแม่หวาน หมู่ 3 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จำหน่ายกล้าไม้ดอกไม้ประดับ หลากหลายชนิด ทั้งปลีกและส่ง รับจัดสวน เพาะชำกล้าไม้ ราคาเป็นกันเอง โดยกลุ่มผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับบ้านแม่หวาน สนใจสามารถคลิ
  กลุ่มทอผ้าชาวเขา
กลุ่มทอผ้าชาวเขา (ผ้าทอกระเหรี่ยง) สถานที่ตั้ง : 14/1 หมู่ 5 บ้านปางแฟน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางศรีไพร สุเก โทร :053 495949 (พัฒนาชุมชน)
  กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่
กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ (โต๊ะ เก้าอี้ไม้ไผ่ ถาดไม้ไผ่) ที่ตั้ง: 140/1 ม.6 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ติดต่อ: คุณจิระเดช ใจก๋า โทรศัพท์: 08-9950-2128
  กลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปเห็ดหอมบ้านปางน้ำถุ
กลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปเห็ดหอมบ้านปางน้ำถุ การเพาะเห็ดหอม, การต่อหัวเชื้อเห็ดหอม ที่ตั้ง : 6 หมู่ 1 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ติดต่อ : คุณอุ่นเรือน เกิดสุข โทรศัพท์ : 08-7192-3285
  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้านโป่งสามัคคี
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้านโป่งสามัคคี ผลิตสินค้า พิมเสนน้ำ, ยาหม่องสมุนไพร, ทองม้วน-ทองพับสมุนไพร, น้ำมันเหลือง-น้ำมันเขียว, แหนมหมู, เนื้อสวรรค์-เนื้อแดดเดียว ที่ตั้ง: 104/2 หมู่ 6 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะ
  กลุ่มเห็ดหอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ที่ตั้ง : 38/1 หมู่ 2 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 ติดต่อ: คุณสุพรรณ์ คำเขียว โทรศัพท์ : 08-7189-4585 สินค้า/บริการ : เห็ดหอม, แก้วมังกร, สมุนไพร, หน่อไม้, ไม้ไผ่, ชา, กาแฟ, ปุ๋ยห
  กลุ่มแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล
ที่ตั้ง : หมู่ 4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 ติดต่อ: คุณรัตน์มณี ระวังสัตย์ โทรศัพท์ : 08-6198-8645 สินค้า/บริการ : แปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล
  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางแฟน
ที่ตั้ง : 47/1 หมู่ 5 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 ติดต่อ: คุณเรือนแก้ว ชฎาวุฒิ โทรศัพท์ : 08-6526-8856 สินค้า/บริการ : แปรรูปเห็ด, เพาะเห็ด, แปรรูปสมุนไพร, แปรรูปเนื้อ-ทำแหนม, แปรร
  กลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปไผ่ตงปางแฟน
ที่ตั้ง : 49/1 หมู่ 5 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 ติดต่อ: คุณวิรัตน์ ขันอินทร์ติ๊บ โทรศัพท์ : 08-4740-3184 สินค้า/บริการ : แปรรูปเห็ด, เพาะเห็ด, แปรรูปสมุนไพร, แปรรูปเนื้อ-ทำแหนม,
แสดงข้อมูล 1 / 13 ทั้งหมด 13Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2021 by smebusiness.info