Un title page
Un title page

  เกี่ยวกับ เทศบาล . : : .
 .:: สภาพทั่วไป
 .:: ตราสัญลักษณ์
 .:: ข้อมูลประชากร
 .:: สภาพเศรษฐกิจและสังคม
  .:: แผนที่
โครงสร้างบุคลากร : .
  .:: ฝ่ายบริหาร
 .:: ฝ่ายนิติบัญญัติ
 .:: หัวหน้าส่วนราชการ
 .:: สำนักปลัดเทศบาล
 .:: กองคลัง
 .:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและ
        วัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริการประชาชน : .
 .:: สำนักปลัด
 .:: กองคลัง
 .:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและ
        วัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 + เทศบัญญัติและแผนพัฒนา >>
 + กฏหมายและระเบียบต่าง ๆ >>
 + คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน >
 ข้อมูลแนะนำ :.
 .:: ผู้นำชุมชน
 .:: แหล่งท่องเที่ยว
 .:: ที่พัก / ร้านอาหาร
 .:: ผลิตภัณฑ์ในตำบล

 
  ช่อง 3  ช่อง 5  ช่อง 7  ช่อง 9  ช่อง 11  ไอทีวี
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
คลิก ดูกราฟสถิติการเข้าชมคลิก ดูกราฟสถิติการเข้าชมคลิก ดูกราฟสถิติการเข้าชมคลิก ดูกราฟสถิติการเข้าชมคลิก ดูกราฟสถิติการเข้าชม
-----------------------------------

สำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์
 Webmail

 


Un title page
โครงสร้างบุคลากร / ฝ่ายบริหาร

นายนันท์   เครือนพรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง


นายสุจินต์   แสงแก้ว
รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง


นายพิรุณ   อินแสง
รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง


นายธีระ  โพคะ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง
นายอินสอน  ทนิวทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยงUn title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
เบอร์โทร / เบอร์แฟกซ์ ์ >>> 053 - 389164 / 053 - 389220
Last Update 2008 by smebusiness.info