Un title page
Un title page

  เกี่ยวกับ เทศบาล . : : .
 .:: สภาพทั่วไป
 .:: ตราสัญลักษณ์
 .:: ข้อมูลประชากร
 .:: สภาพเศรษฐกิจและสังคม
  .:: แผนที่
  .:: วิสัยทัศน์และการพัฒนา
  .:: อำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร : .
  .:: ฝ่ายบริหาร
 .:: ฝ่ายนิติบัญญัติ
 .:: หัวหน้าส่วนราชการ
 .:: สำนักปลัดเทศบาล
 .:: กองคลัง
 .:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและ
        วัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริการประชาชน : .
 .:: สำนักปลัด
 .:: กองคลัง
 .:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและ
        วัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 + เทศบัญญัติและแผนพัฒนา >>
 + กฏหมายและระเบียบต่าง ๆ >>
 + คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน >>
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ :.
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
สถานที่ติดต่อ
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
.:: ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศจัดตั้งศูนย์
.:: แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสาร
แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
.:: คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
.:: แผ่นพับประชาสัมพันธ์
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การต่อต้านผลประโยชน์ทับซ้อน
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
.:: ประกาศ
เจตนารมย์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
.:: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
.:: บทความ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ
.:: อำนาจหน้าที่ตามภารกิจของเทศบาลฯ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามภารกิจ
.:: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(ครั้งที่ ๒)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(ครั้งที่ ๓)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(ครั้งที่ ๔)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(ครั้งที่ ๕)
.:: แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ัรับเรื่องราวร้องทุกข์
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ัรับเรื่องราวร้องทุกข์
 ข้อมูลแนะนำ :.
 .:: ผู้นำชุมชน
 .:: แหล่งท่องเที่ยว
 .:: ที่พัก / ร้านอาหาร
.:: ผลิตภัณฑ์ในตำบล
.:: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 .:: แหล่งเรียนรู้


..........................................

..........................................
คลิก
..........................................

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ทต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
..........................................เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน

เว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศ

 กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 
  ช่อง 3  ช่อง 5  ช่อง 7  ช่อง 9  ช่อง 11  ไอทีวี
 

Un title page
เกี่ยวกับ เทศบาลฯ ./ สภาพเศรษฐกิจและสังคม

 สภาพเศรษฐกิจ
 อาชีพ
     หมู่ 1 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม นอกนั้นประกอบอาชีพรับจ้าง
     หมู่ 2 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง นอกนั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย หาของป่าและรับราชการ
     หมู่ 3 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง นอกนั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขายและรับราชการ
     หมู่ 4 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง นอกนั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย และรับราชการ
     หมู่ 5 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง นอกนั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค้าขาย
     หมู่ 6 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง นอกนั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรม และค้าขาย

หน่วยธุรกิจ
     - ปั๊มน้ำมัน (ปั๊มหลอด) 7 แห่ง
     - โรงสีข้าวขนาดเล็ก 3 แห่ง (ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 4,5,6)
     - ร้านค้าขายของชำ
     - ร้านขายอาหาร
     - บ้านพัก/รีสอร์ท

สภาพทางสังคม
การศึกษา

     โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
     1.โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 ตำบลป่าเมี่ยง
     2.โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4 ตำบลป่าเมี่ยง
     3.โรงเรียนบ้านปางแดง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 5 ตำบลป่าเมี่ยง
     โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่หวาน ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3
     ที่อ่านหนังสือพิมพ์ ประจำหมู่บ้าน 6 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

     วัด/สำนักสงฆ์ 9 แห่ง
     โบสถ์ 2 แห่ง

การสาธารณสุข
     สถานีอนามัย 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหม้อ และหมู่ที่ 4 บ้านโป่งกุ่ม
     อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100%

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     มีป้อมตำรวจ 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหม้อ และหมู่ที่ 4 บ้านโป่งกุ่ม


Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2018 by smebusiness.info