Un title page
Un title page

  เกี่ยวกับ เทศบาล . : : .
 .:: สภาพทั่วไป
 .:: ตราสัญลักษณ์
 .:: ข้อมูลประชากร
 .:: สภาพเศรษฐกิจและสังคม
.:: ข้อมูลการติดต่อ
.:: วิสัยทัศน์และการพัฒนา
.:: อำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร : .
.:: ฝ่ายบริหาร
.:: ฝ่ายนิติบัญญัติ
.:: โครงสร้างส่วนราชการ
.:: หัวหน้าส่วนราชการ
.:: สำนักปลัดเทศบาล
.:: กองคลัง
.:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริการประชาชน : .
 .:: สำนักปลัด
 .:: กองคลัง
 .:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ประกาศ/คำสั่ง : .
 .:: ประกาศ (13)
 .:: คำสั่ง (2)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น : .
 .:: แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (6)
 .:: เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (12)
 .:: แผนดำเนินงานประจำปี (1)
 .:: แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 (3)
 + เทศบัญญัติและแผนพัฒนา >>
 + กฏหมายและระเบียบต่าง ๆ >>
 + คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน >>
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ : .
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (3)
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (1)
.:: ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (1)
.:: แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสาร (2)
.:: คู่มือปฏิบัติงาน (5)
.:: แผ่นพับประชาสัมพันธ์ (9)
.:: ประกาศ (12)
.:: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (5)
.:: บทความ (12)
.:: อำนาจหน้าที่ตามภารกิจของเทศบาลฯ (1)
.:: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (5)
.:: คำสั่งแต่งตั้ง (3)
.:: โครงสร้างองค์กร (2)
.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ (2)
 ข้อมูลแนะนำ : .
 .:: ผู้นำชุมชน
 .:: แหล่งท่องเที่ยว
 .:: ที่พัก / ร้านอาหาร
.:: ผลิตภัณฑ์ในตำบล
.:: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 .:: แหล่งเรียนรู้


..........................................
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

..........................................
คลิก
..........................................

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ทต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
..........................................เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน

เว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศ

 กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 
  ช่อง 3  ช่อง 5  ช่อง 7  ช่อง 9  ช่อง 11  ไอทีวี
 

Un title page
เกี่ยวกับ เทศบาลฯ ./ สภาพเศรษฐกิจและสังคม

 สภาพเศรษฐกิจ
 อาชีพ
     หมู่ 1 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม นอกนั้นประกอบอาชีพรับจ้าง
     หมู่ 2 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง นอกนั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย หาของป่าและรับราชการ
     หมู่ 3 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง นอกนั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขายและรับราชการ
     หมู่ 4 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง นอกนั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย และรับราชการ
     หมู่ 5 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง นอกนั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค้าขาย
     หมู่ 6 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง นอกนั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรม และค้าขาย

หน่วยธุรกิจ
     - ปั๊มน้ำมัน (ปั๊มหลอด) 7 แห่ง
     - โรงสีข้าวขนาดเล็ก 3 แห่ง (ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 4,5,6)
     - ร้านค้าขายของชำ
     - ร้านขายอาหาร
     - บ้านพัก/รีสอร์ท

สภาพทางสังคม
การศึกษา

     โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
     1.โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 ตำบลป่าเมี่ยง
     2.โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4 ตำบลป่าเมี่ยง
     3.โรงเรียนบ้านปางแดง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 5 ตำบลป่าเมี่ยง
     โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่หวาน ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3
     ที่อ่านหนังสือพิมพ์ ประจำหมู่บ้าน 6 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

     วัด/สำนักสงฆ์ 9 แห่ง
     โบสถ์ 2 แห่ง

การสาธารณสุข
     สถานีอนามัย 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหม้อ และหมู่ที่ 4 บ้านโป่งกุ่ม
     อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100%

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     มีป้อมตำรวจ 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหม้อ และหมู่ที่ 4 บ้านโป่งกุ่ม


Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2021 by smebusiness.info