Un title page
Un title page

  เกี่ยวกับ เทศบาล . : : .
 .:: สภาพทั่วไป
 .:: ตราสัญลักษณ์
 .:: ข้อมูลประชากร
 .:: สภาพเศรษฐกิจและสังคม
.:: ข้อมูลการติดต่อ
.:: วิสัยทัศน์และการพัฒนา
.:: อำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร : .
.:: ฝ่ายบริหาร
.:: ฝ่ายนิติบัญญัติ
.:: โครงสร้างส่วนราชการ
.:: หัวหน้าส่วนราชการ
.:: สำนักปลัดเทศบาล
.:: กองคลัง
.:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและ
        วัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริการประชาชน : .
 .:: สำนักปลัด
 .:: กองคลัง
 .:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและ
        วัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 + ประกาศ/คำสั่ง
.:: ประกาศ
ประกาศ แนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
วัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลป่าเมียง
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการป้องกันการขัดขวางกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการสร้างจิตสำนักและความตระหนักใสการรักษาประโยชน์สาธารณะของเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี ประจำปี 2562
การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี ประจำปี 2563
การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี ประจำปี 2564
เชิญชวนรับฟังกาประชุมสภาเทศบาล
.:: คำสั่ง
การมอบอำนาจของปลัดเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
การแบ่งงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
 + แผนพัฒนาท้องถิ่น
.:: แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมฉบับที่5
แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่6
แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขฉบับที่7
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมฉบับที่8
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมฉบับที่ 9 พ.ศ.2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขฉบับที่10
.:: เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565_1
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565_2
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565_3
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565_4
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565_5
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565_6
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565_7
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565_8
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565_9
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565_10
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565_11
.:: แผนดำเนินงานประจำปี
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 + เทศบัญญัติและแผนพัฒนา >>
 + กฏหมายและระเบียบต่าง ๆ >>
 + คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน >>
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ :.
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
สถานที่ติดต่อ
โครงสร้างองค์กร
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
.:: ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศจัดตั้งศูนย์
.:: แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสาร
แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
.:: คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการปฏิบัติงาน การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน การรับชำระภาษีป้าย
คู่มือการปฏิบัติงานด้านงานธุรการและสารบรรณ
.:: แผ่นพับประชาสัมพันธ์
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การต่อต้านผลประโยชน์ทับซ้อน
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ"
ข้อมูลผู้รับบริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ข้อมูลผู้รับบริการประจำเดือนธันวาคม 2563
ข้อมูลผู้รับบริการประจำเดือนมกราคม 2564
ข้อมูลผู้รับบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ข้อมูลผู้รับบริการประจำเดือนมีนาคม 2564
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ
.:: ประกาศ
เจตนารมย์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตของหน่วยงาน
แผนการเบิกจ่ายเงิน รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการเบิกจ่าย ไตรมาส1
ประกาศปรับแผน การเบิกจ่ายเงิน ไตรมาส 1
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเบิกจ่ายเงิน
แผนการเบิกจ่าย ไตรมาส2
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเบิกจ่ายเงิน ไตรมาส2
แผนการเบิกจ่าย ไตรมาส3
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
.:: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี2563
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี2564
.:: บทความ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
.:: อำนาจหน้าที่ตามภารกิจของเทศบาลฯ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามภารกิจ
.:: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(ครั้งที่ ๒)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(ครั้งที่ ๓)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(ครั้งที่ ๔)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(ครั้งที่ ๕)
.:: คำสั่งแต่งตั้ง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ัรับเรื่องราวร้องทุกข์
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ัรับเรื่องราวร้องทุกข์
คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีฯ
.:: โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กร
แผนผังโครงสร้างองค์กร
.:: ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลผู้รับบริการประจำเดือนตุลาคม 2563
ข้อมูลผู้รับบริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
 ข้อมูลแนะนำ :.
 .:: ผู้นำชุมชน
 .:: แหล่งท่องเที่ยว
 .:: ที่พัก / ร้านอาหาร
.:: ผลิตภัณฑ์ในตำบล
.:: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 .:: แหล่งเรียนรู้


..........................................
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

..........................................
คลิก
..........................................

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ทต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
..........................................เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน

เว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศ

 กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 
  ช่อง 3  ช่อง 5  ช่อง 7  ช่อง 9  ช่อง 11  ไอทีวี
 

Un title page
เกี่ยวกับ เทศบาลฯ / ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง

สภาพทั่วไป

     ที่ตั้ง
      เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง อยู่ในเขตอำเภอดอยสะเก็ด ที่ทำการของเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ตั้งอยู่บนถนนสายเชียงใหม่ - แม่สรวย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118) บริเวณกิโลเมตรที่ 26 ห่างจากอำเภอดอยสะเก็ดประมาณ 12 กิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมดจะอยู่สองฟากของถนน สิ้นสุดเขตพื้นที่ตำบลป่าเมี่ยงประมาณหลักกิโลเมตรที่ 55 เขตเชื่อมต่อตามเส้นทางสายนี้ได้แก่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

      อาณาเขต
      ทิศเหนือ จด ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
      ทิศใต้ จด ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
      ทิศตะวันออก จด ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
      ทิศตะวันตก จด ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

      เนื้อที่
      ตำบลป่าเมี่ยงมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 159.36 ตารางกิโลเมตร หรือ 99,600 ไร่ และพื้นที่บางส่วนของตำบลป่าเมี่ยงอยู่ในเขตป่าขุนแม่กวง ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ภูมิประเทศ
     สภาพภูมิประเทศของตำบลป่าเมี่ยง ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีที่ราบบ้างเล็กน้อย มีป่าไม้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ พื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่ในเขตหมู่ 4 และหมู่ 6 ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 440 – 1,760 เมตร

ภูมิอากาศ
      
ตำบลป่าเมี่ยง มีสภาพภูมิอากาศแบ่งเป็น 3 ฤดู คือ
      
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน
      
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน
      
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม

จำนวนหมู่บ้าน
      
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน โดยมีพื้นที่เต็มทั้ง 6 หมู่บ้าน ดังนี้
      

      หมู่ที่ 1 บ้านปางอั้น มี 2 กลุ่มบ้าน คือ บ้านปางอั้นและบ้านปางน้ำถุ
      
ทิศเหนือ ติด ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
      
ทิศใต้ ติด บ้านห้วยหม้อหมู่ 2 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
      
ทิศตะวันออก ติด บ้านแม่ตอน หมู่ 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
      
ทิศตะวันตก ติด บ้านโหล่งขอด ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

      
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหม้อ มี 5 กลุ่มบ้าน คือ บ้านห้วยหม้อ บ้านดอย บ้านฝั่งหมิ่น บ้านปางหมุ้นและบ้านปางงิ้ว
      
ทิศเหนือ ติด บ้านปางน้ำถุ หมู่ 1 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
      
ทิศใต้ ติด บ้านปางแฟน หมู่ 5 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
      
ทิศตะวันออก ติด บ้านปางบง หมู่ 1 ตำบลเพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
      
ทิศตะวันตก ติด ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

      หมู่ที่ 3 บ้านแม่หวาน มี 6 กลุ่มบ้าน คือ บ้านแม่หวาน บ้านปางกอก บ้านท่าสุด บ้านใหม่สันลมจอย บ้านโป่งทราย และบ้านปางแหน
      ทิศเหนือ ติด บ้านปางแฟน หมู่ 5 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด และตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่
      ทิศใต้ ติด บ้านโป่งกุ่ม หมู่ 4 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
      ทิศตะวันออก ติด ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
      ทิศตะวันตก ติด ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

       หมู่ที่ 4 บ้านโป่งกุ่ม มี 5 กลุ่มบ้าน คือ บ้านโป่งกุ่ม บ้านโป่งดิน บ้านห้วยป่าบอน บ้านแม่วะและบ้านทุ่งข้าวปุก
      ทิศเหนือ ติด บ้านแม่หวาน หมู่ 3 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
      ทิศใต้ ติด บ้านแม่ฮ่องไคร้ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
      ทิศตะวันออก ติด บ้านโป่งสามัคคี หมู่ 6 ตำบลปาเมี่ยง อำเภอดอย-สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
      ทิศตะวันตก ติด บ้านห้วยหลอด ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

       หมู่ที่ 5 บ้านปางแฟน มี 4 กลุ่มบ้าน คือ บ้านห้วยผาตืน บ้านปางแฟน บ้านปงอ้อ และปางแดง
      ทิศเหนือ ติด บ้านห้วยหม้อ หมู่ 2 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด และตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
      ทิศใต้ ติด บ้านแม่หวาน หมู่ 3 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
      ทิศตะวันออก ติด บ้านปางบง หมู่ 1 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
      ทิศตะวันตก ติด ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

      หมู่ที่ 6 บ้านโป่งสามัคคี มี 5 กลุ่มบ้าน คือ บ้านโป่งสามัคคี บ้านกิ่ว บ้านเหล่าป่าฮู้ บ้านเกาะและบ้านท่าก๋ากอก
      ทิศเหนือ ติด บ้านโป่งกุ่ม หมู่ 4 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
      ทิศใต้ ติด ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
      ทิศตะวันออก ติด ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
      ทิศตะวันตก ติด บ้านโป่งกุ่ม หมู่ 4 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2021 by smebusiness.info