Un title page
Un title page

  เกี่ยวกับ เทศบาล . : : .
 .:: สภาพทั่วไป
 .:: ตราสัญลักษณ์
 .:: ข้อมูลประชากร
 .:: สภาพเศรษฐกิจและสังคม
  .:: แผนที่
  .:: วิสัยทัศน์และการพัฒนา
โครงสร้างบุคลากร : .
  .:: ฝ่ายบริหาร
 .:: ฝ่ายนิติบัญญัติ
 .:: หัวหน้าส่วนราชการ
 .:: สำนักปลัดเทศบาล
 .:: กองคลัง
 .:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและ
        วัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริการประชาชน : .
 .:: สำนักปลัด
 .:: กองคลัง
 .:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและ
        วัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 + เทศบัญญัติและแผนพัฒนา >>
 + กฏหมายและระเบียบต่าง ๆ >>
 + คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน >>
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ :.
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
สถานที่ติดต่อ
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
.:: ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศจัดตั้งศูนย์
.:: แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสาร
แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
.:: คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
.:: แผ่นพับประชาสัมพันธ์
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การต่อต้านผลประโยชน์ทับซ้อน
.:: ประกาศ
เจตนารมย์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
.:: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 ข้อมูลแนะนำ :.
 .:: ผู้นำชุมชน
 .:: แหล่งท่องเที่ยว
 .:: ที่พัก / ร้านอาหาร
.:: ผลิตภัณฑ์ในตำบล
 .:: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

คลิก
..........................................

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ทต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
..........................................เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน

เว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศ

 กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 
  ช่อง 3  ช่อง 5  ช่อง 7  ช่อง 9  ช่อง 11  ไอทีวี
 

Un title page
.::  Update ข่าวสารความเคลื่อนไหว ::.
การดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว อากาศเปลี่ยนแปลง ในบางวันจะมีทั้งอากาศ หนาวเย็น ร้อน และอาจมีฝนตก เข้าสู่อากาศร้อน ซึ่งบางครั้งอาจเกิดขึ้นแบบฉับพลัน หากร่างกาย ปรับตัวไม่ทันอาจทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้ สำหรับวิธี

อ่านข่าวสารย้อนหลัง ->

งบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 2562
   งบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 2562
   พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
   จดหมายข่าว ปีที่ 10 ฉบับที่ 12 เรื่อง PM2.5 ฝุ่นพิษที่เป็นภัยคุกคามสุขภาพ
   ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
   จดหมายข่าว ปีที่ 10 ฉบับที่ 11 สุดยอดสูตรปุ๋ยเงินล้าน

[  อ่านข่าวย้อนหลัง ]

ประกาศสอบราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
เอกสารสอบราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
       แสดงข้อมูลข่าวประกวดราคา :  5   รายการ จากทั้งหมด :     รายการ
ดูภาพกิจกรรม ทั้งหมด >>

 หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ/สำหรับงานอบต.เทศบาล และเขต   ( 0 , 07-03-2015 )

ขอเชิญร่วมสมัครอบรมโครงการค่ะ   ( 0 , 01-12-2015 )

ฉีดวัคซีนสุนัข แมว   ( 31 , 07-24-2015 )

รับโอน นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3-6 ด่วน   ( 0 , 04-03-2013 )

ขอทราบขั้นตอนการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย   ( 31 , 07-24-2015 )

สอบถามการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเดือนธันวาคม 54   ( 33 , 07-13-2015 )

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์คะ ขอเชิญสมัครอบรม การจัดทำราคากลาง 14-18 พย 54 ที่เชียงใหม่   ( 31 , 07-13-2015 )

อยากได้ไฟล์รูปหาให้ได้ไหมค่ะ   ( 27 , 07-24-2015 )

ขอเชิญร่วมงาน ประเพณีบูชาเสาอินทขีล จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2554ระหว่างวันที่ วันที่ 29 พ.ค. - 4 มิ   ( 32 , 06-15-2015 )

สอบถามเรื่องตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล   ( 22 , 07-08-2015 )

สอบถาม   ( 1 , 02-03-2011 )

โอนย้ายครับ   ( 32 , 07-13-2015 )

รับโอน(ย้าย) นักวิชาการสาธารณสุข 3-5/6ว   ( 38 , 07-02-2015 )

สร้าง   ( 26 , 07-18-2015 )

โอนย้าย   ( 38 , 07-18-2015 )

Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2018 by smebusiness.info