Un title page
Un title page

  เกี่ยวกับ เทศบาล . : : .
 .:: สภาพทั่วไป
 .:: ตราสัญลักษณ์
 .:: ข้อมูลประชากร
 .:: สภาพเศรษฐกิจและสังคม
  .:: ข้อมูลการติดต่อ
  .:: วิสัยทัศน์และการพัฒนา
  .:: อำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร : .
  .:: ฝ่ายบริหาร
 .:: ฝ่ายนิติบัญญัติ
 .:: หัวหน้าส่วนราชการ
 .:: สำนักปลัดเทศบาล
 .:: กองคลัง
 .:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและ
        วัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริการประชาชน : .
 .:: สำนักปลัด
 .:: กองคลัง
 .:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและ
        วัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 + ประกาศ/คำสั่ง
ไม่พบข้อมูลข่าวสาร
 + แผนพัฒนาท้องถิ่น
ไม่พบข้อมูลข่าวสาร
 + เทศบัญญัติและแผนพัฒนา >>
 + กฏหมายและระเบียบต่าง ๆ >>
 + คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน >>
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ :.
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
สถานที่ติดต่อ
โครงสร้างองค์กร
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
.:: ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศจัดตั้งศูนย์
.:: แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสาร
แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
.:: คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการปฏิบัติงาน การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน การรับชำระภาษีป้าย
คู่มือการปฏิบัติงานด้านงานธุรการและสารบรรณ
.:: แผ่นพับประชาสัมพันธ์
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การต่อต้านผลประโยชน์ทับซ้อน
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ"
ข้อมูลผู้รับบริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ข้อมูลผู้รับบริการประจำเดือนธันวาคม 2563
ข้อมูลผู้รับบริการประจำเดือนมกราคม 2564
ข้อมูลผู้รับบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ข้อมูลผู้รับบริการประจำเดือนมีนาคม 2564
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ
.:: ประกาศ
เจตนารมย์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตของหน่วยงาน
.:: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี2563
.:: บทความ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
บทความสรุปข้อหารือ
.:: อำนาจหน้าที่ตามภารกิจของเทศบาลฯ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามภารกิจ
.:: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(ครั้งที่ ๒)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(ครั้งที่ ๓)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(ครั้งที่ ๔)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(ครั้งที่ ๕)
.:: แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ัรับเรื่องราวร้องทุกข์
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ัรับเรื่องราวร้องทุกข์
 ข้อมูลแนะนำ :.
 .:: ผู้นำชุมชน
 .:: แหล่งท่องเที่ยว
 .:: ที่พัก / ร้านอาหาร
.:: ผลิตภัณฑ์ในตำบล
.:: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 .:: แหล่งเรียนรู้


..........................................
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

..........................................
คลิก
..........................................

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ทต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
..........................................เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน

เว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศ

 กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 
  ช่อง 3  ช่อง 5  ช่อง 7  ช่อง 9  ช่อง 11  ไอทีวี
 

Un title page
.::  Update ข่าวสารความเคลื่อนไหว ::.
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ หากท่านมีอาการ มีไข้สูงมากกว่า 37.5 องศา, ไอ เจ็บคอ, ครั่นเนื้อครั่นตัว, อ่อนเพลีย, หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ควรรีบมาพบแพทย์ด่วน!!!!

อ่านข่าวสารย้อนหลัง ->


รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม 31 มีนาคม 2564
  รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม 31 มีนาคม 2564
  ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2/2564
  รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564
  ความงดงามของสายน้ำ แห่งเทือกเขาผีปันน้ำ “น้ำตกห้วยหม้อ” อำเภอดอยสะเก็ด
  จดหมายข่าว ปีที่ 12 ฉบับที่ 5 การแบ่งระดับความปลอดภัยของผลผลิตการเกษตร
  สารวันท้องถิ่นไย
  ช่องทางการพบเห็นการทุจริต
  รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
  รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี พ.ศ.2563 ของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน

[  อ่านข่าวย้อนหลัง ]

ประกาศสอบราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
เอกสารสอบราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 19-06-2020 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งกุ่ม หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27-05-2020 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโป่งกุ่ม หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27-05-2020 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยหม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 08-05-2020 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่หวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 08-05-2020 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอย ๔ บ้านโป่งสามัคคี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27-03-2020 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอย ๕ บ้านโป่งสามัคคี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27-03-2020 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางสายโบสถ์ ชุมชนบ้านปางแดง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11-03-2020 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านปางแฟน ซอย๓ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11-03-2020 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางร่วมเย็น หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 09-03-2020 ]
       แสดงข้อมูลข่าวประกวดราคา :  5   รายการ จากทั้งหมด :     รายการ
ดูภาพกิจกรรม ทั้งหมด >>

 หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ/สำหรับงานอบต.เทศบาล และเขต   ( 0 , 07-03-2015 )

ขอเชิญร่วมสมัครอบรมโครงการค่ะ   ( 0 , 01-12-2015 )

ฉีดวัคซีนสุนัข แมว   ( 31 , 07-24-2015 )

รับโอน นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3-6 ด่วน   ( 0 , 04-03-2013 )

ขอทราบขั้นตอนการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย   ( 31 , 07-24-2015 )

สอบถามการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเดือนธันวาคม 54   ( 33 , 07-13-2015 )

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์คะ ขอเชิญสมัครอบรม การจัดทำราคากลาง 14-18 พย 54 ที่เชียงใหม่   ( 31 , 07-13-2015 )

อยากได้ไฟล์รูปหาให้ได้ไหมค่ะ   ( 27 , 07-24-2015 )

ขอเชิญร่วมงาน ประเพณีบูชาเสาอินทขีล จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2554ระหว่างวันที่ วันที่ 29 พ.ค. - 4 มิ   ( 32 , 06-15-2015 )

สอบถามเรื่องตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล   ( 22 , 07-08-2015 )

สอบถาม   ( 1 , 02-03-2011 )

โอนย้ายครับ   ( 32 , 07-13-2015 )

รับโอน(ย้าย) นักวิชาการสาธารณสุข 3-5/6ว   ( 38 , 07-02-2015 )

สร้าง   ( 26 , 07-18-2015 )

โอนย้าย   ( 38 , 07-18-2015 )

กรอบนวก. การเงินและบัญชี   ( 32 , 07-13-2015 )

เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง รับสมัครผู้ช่วยช่างโยธา   ( 0 , 03-09-2010 )

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมปัญหาความรับผิดของอปท.   ( 27 , 07-24-2015 )

อยากทราบข้อมูลป่าฃุมชน บ้านโป่งกุ่ม   ( 1 , 09-05-2009 )

รับบรรจุธุรการ 1 หรือเปล่าค่ะ   ( 1 , 08-28-2009 )

Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2021 by smebusiness.info