Un title page
Un title page

  เกี่ยวกับ เทศบาล . : : .
 .:: สภาพทั่วไป
 .:: ตราสัญลักษณ์
 .:: ข้อมูลประชากร
 .:: สภาพเศรษฐกิจและสังคม
.:: ข้อมูลการติดต่อ
.:: วิสัยทัศน์และการพัฒนา
.:: อำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร : .
.:: ฝ่ายบริหาร
.:: ฝ่ายนิติบัญญัติ
.:: โครงสร้างส่วนราชการ
.:: หัวหน้าส่วนราชการ
.:: สำนักปลัดเทศบาล
.:: กองคลัง
.:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริการประชาชน : .
 .:: สำนักปลัด
 .:: กองคลัง
 .:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ประกาศ/คำสั่ง : .
 .:: ประกาศ (13)
 .:: คำสั่ง (2)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น : .
 .:: แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (6)
 .:: เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (12)
 .:: แผนดำเนินงานประจำปี (1)
 .:: แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 (3)
 + เทศบัญญัติและแผนพัฒนา >>
 + กฏหมายและระเบียบต่าง ๆ >>
 + คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน >>
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ : .
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (3)
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (1)
.:: ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (1)
.:: แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสาร (2)
.:: คู่มือปฏิบัติงาน (5)
.:: แผ่นพับประชาสัมพันธ์ (9)
.:: ประกาศ (12)
.:: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (5)
.:: บทความ (12)
.:: อำนาจหน้าที่ตามภารกิจของเทศบาลฯ (1)
.:: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (5)
.:: คำสั่งแต่งตั้ง (3)
.:: โครงสร้างองค์กร (2)
.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ (2)
 ข้อมูลแนะนำ : .
 .:: ผู้นำชุมชน
 .:: แหล่งท่องเที่ยว
 .:: ที่พัก / ร้านอาหาร
.:: ผลิตภัณฑ์ในตำบล
.:: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 .:: แหล่งเรียนรู้


..........................................
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

..........................................
คลิก
..........................................

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ทต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
..........................................เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน

เว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศ

 กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 
  ช่อง 3  ช่อง 5  ช่อง 7  ช่อง 9  ช่อง 11  ไอทีวี
 

Un title page
.::  Update ข่าวสารความเคลื่อนไหว ::.
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ หากท่านมีอาการ มีไข้สูงมากกว่า 37.5 องศา, ไอ เจ็บคอ, ครั่นเนื้อครั่นตัว, อ่อนเพลีย, หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ควรรีบมาพบแพทย์ด่วน!!!!

อ่านข่าวสารย้อนหลัง ->


รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
  รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
  รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
  รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564
  จดหมายข่าว ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 รู้จักโรค ASF โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หายนะหมูไทย
  พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564
  ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงกำหนดชนิดของสัตว์ที่อยู่ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๔ และกฏกระทรวงการจัดเก็บของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๔
  จดหมายข่าว ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พลังงานสะอาด เครื่องพิสูจน์การกอบกู้สิ่งแวดล้อมของมนุษยชาติ
  แผ่นพับ รวมพลัง ลดถุงพลาสติก ลดโลกร้อน
  ประกาศเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3-4) ครั้งที่1 ประจำปี 2565
  น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด เปิดบริการแล้ว!

[  อ่านข่าวย้อนหลัง ]

ประกาศสอบราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
เอกสารสอบราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศกำหนดเกณฑ์การจ่ายปริมาณเชื้อเพลิงในรถราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( 04 ต.ค. 2564 )
ประกาศจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ( 10 ก.ย. 2564 )
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ( 19 มิ.ย. 2563 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโป่งกุ่ม หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 27 พ.ค. 2563 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งกุ่ม หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 27 พ.ค. 2563 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยหม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 08 พ.ค. 2563 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่หวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 08 พ.ค. 2563 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอย ๔ บ้านโป่งสามัคคี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 27 มี.ค. 2563 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอย ๕ บ้านโป่งสามัคคี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 27 มี.ค. 2563 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านปางแฟน ซอย๓ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 11 มี.ค. 2563 )
       แสดงข้อมูลข่าวประกวดราคา :  5   รายการ จากทั้งหมด :     รายการ

ดูภาพกิจกรรม ทั้งหมด >>

 หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ/สำหรับงานอบต.เทศบาล และเขต   ( 0 , 03 ก.ค. 2558 )

ขอเชิญร่วมสมัครอบรมโครงการค่ะ   ( 0 , 12 ม.ค. 2558 )

ฉีดวัคซีนสุนัข แมว   ( 31 , 24 ก.ค. 2558 )

รับโอน นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3-6 ด่วน   ( 0 , 03 เม.ย 2556 )

ขอทราบขั้นตอนการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย   ( 31 , 24 ก.ค. 2558 )

สอบถามการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเดือนธันวาคม 54   ( 33 , 13 ก.ค. 2558 )

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์คะ ขอเชิญสมัครอบรม การจัดทำราคากลาง 14-18 พย 54 ที่เชียงใหม่   ( 31 , 13 ก.ค. 2558 )

อยากได้ไฟล์รูปหาให้ได้ไหมค่ะ   ( 27 , 24 ก.ค. 2558 )

ขอเชิญร่วมงาน ประเพณีบูชาเสาอินทขีล จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2554ระหว่างวันที่ วันที่ 29 พ.ค. - 4 มิ   ( 32 , 15 มิ.ย. 2558 )

สอบถามเรื่องตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล   ( 22 , 08 ก.ค. 2558 )

สอบถาม   ( 1 , 03 ก.พ. 2554 )

โอนย้ายครับ   ( 32 , 13 ก.ค. 2558 )

รับโอน(ย้าย) นักวิชาการสาธารณสุข 3-5/6ว   ( 38 , 02 ก.ค. 2558 )

สร้าง   ( 26 , 18 ก.ค. 2558 )

โอนย้าย   ( 38 , 18 ก.ค. 2558 )

กรอบนวก. การเงินและบัญชี   ( 32 , 13 ก.ค. 2558 )

เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง รับสมัครผู้ช่วยช่างโยธา   ( 0 , 09 มี.ค. 2553 )

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมปัญหาความรับผิดของอปท.   ( 27 , 24 ก.ค. 2558 )

อยากทราบข้อมูลป่าฃุมชน บ้านโป่งกุ่ม   ( 1 , 05 ก.ย. 2552 )

รับบรรจุธุรการ 1 หรือเปล่าค่ะ   ( 1 , 28 ส.ค. 2552 )


Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2021 by smebusiness.info