Un title page
 
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

      ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564รายละเอียดตามเอกสารแนบ.แสดงความเห็นบน Facebook
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2021 by smebusiness.info