Un title page
 
  ฏิบัติงานในการตรวจบูรณาการจุดคัดกรองเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

      ด้วยวันพุธวันที่ 22 กันยายน 2564 เทศบาลตำบล ป่าเมี่ยง ได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในการตรวจบูรณาการจุดคัดกรองเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สภ.ดอยสะเก็ด ตามนโยบายของภาครัฐ เพื่อคัดกรองและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ(โควิด-19) และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป มา จากพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่อื่นเข้าจังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ได้แบ่งทีมงานเพื่อปฏิบัติงาน เป็น 3 ชุดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน แก่ผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด โดยขอให้แสกน QR Code CM - CHANA เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียนเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามตัว..พร้อมทั้งรายงานตัวต่อเจ้าพนักงาน...ทีมงานขอประมวลภาพการปฏิบัติงานครั้งนี้มาฝากกัน..

แสดงความเห็นบน Facebook
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2021 by smebusiness.info