Un title page
 
  การติดตามการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาล

      เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ติดตามการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่หมู่ที่4 บ้านโป่งกุ่มและหมู่ที่5บ้านปางแฟน ทีมงานขอประมวลภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจมาฝากกัน
แสดงความเห็นบน Facebook
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2021 by smebusiness.info