Un title page
 
  การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563

      เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่อการให้บริการประชาชน ทีมงานขอประมวลภาพการประเมินมาฝากกัน


แสดงความเห็นบน Facebook
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2018 by smebusiness.info