Un title page
 
  การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.รุ่นที่5

      ด้วยเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง และองค์องค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น โดยกำหนดจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 4 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน แบ่งเป็น อปท.ละ 50 คน ได้เรียนรู้ และฝึกอบรมตลอดระยะเวลา 3 วัน ตามหลักสูตร ทีมงานขอประมวลภาพพิธีเปิดรวมไปถึงการฝึกปฏิบัติและพิธีมอบใบประกาศให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมมาฝากกัน.แสดงความเห็นบน Facebook
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2018 by smebusiness.info