Un title page
 
  กิจกรรมเรียนรู้ ศพด.

      ด้วยวันที่ 13 มีนาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งกุ่มจัดกิจกรรมไตลื้อการทำข้าวหนุกงา หรือข้าวคลุกงา (งาเม็ดกลมสีน้ำตาลเทา) เพื่อให้เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วิธีการทำ(โขลกกับเกลือ และข้าวเหนียวนึ่งสุกใหม่ๆ) ซึ่งเป็นวิถีของชาวล้านนาที่นิยมทำข้าวหนุกงา ในช่วงฤดูหนาวเฉพาะในช่วงเช้า ซึ่งช่วงนั้นเป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวใหม่ โดยเด็กๆให้ความสนใจและเพลิดเพลิดสนุกสนานค่ะ


แสดงความเห็นบน Facebook
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2018 by smebusiness.info