Un title page
 
  กิจกรรมวันเด็ก2563

      ด้วยเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน สถานศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตอนต่อสังคมและประเทศชาติ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกในการทำกิจกรรม โดยกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 ณ โรงยิมบ้านแม่หวาน หมู่ที่ 3 ตำบลป่าเมี่ยง ทีมงานขอประมวลภาพกิจกรรมมาฝากกัน...


แสดงความเห็นบน Facebook
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2018 by smebusiness.info