Un title page
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

      ด้วยเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความเป็นข้าราชการที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม นำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีใจรักงานที่ทำอย่างมีพลัง มีความเป็นผู้นำในหัวใจคน มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหาร เพื่อนร่วมงานและต่อองค์กรอย่างเต็มที่ และมีพฤติกรรมการบริการที่ดี โดยกำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรม ในวันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ดังนี้ ช่วงเช้า ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (วัดประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส) โดยทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ และลานอเนกประสงค์ ณ วัดโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 4 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ร่วมรับฟังบรรยายธรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมในการทำงานร่วมกันในองค์กร และกิจกรรมฟังเทศน์ ณ วัดบ้านโป่ง (สว่างวารี) หมู่ที่ ๖ ทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ต่างเข้าร่วมกิจกรรมภาคบ่ายเป็นจำนวนมาก ทีมงานขอประมวลภาพการดำเนินโครงการมาฝากกัน
แสดงความเห็นบน Facebook
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2018 by smebusiness.info