Un title page
 
  โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีฯ

      ด้วยเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ได้ดำเนินโครงการอบรมเพิ่มศักย ภาพกลุ่มสตรีในตำบลป่าเมี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพในรูปแบบใหม่ ตลอดจนศึกษาความรู้จากสถานที่ต่างๆ เพื่อจัดการองค์ความรู้ และส่งเสริมการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในครั้งนี้ได้พาแกนนำ ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลายพื้นที่อาทิ การพัฒนาตำบลสู่เครือข่ายสุขภาวะ และศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศน์ป่าชายเลนสิรินาถราชินี ,และแลกเปลี่ยเรียนรู้ ด้านการประกอบอาชีพ การจัดตังกลุ่ม ชุมชนบ้านหนองกา อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบฯ การจัดการศึกษา ของเทศบาลตำบลทุ่งคอก จังหวัดสพรรณบุรี และกิจกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี ของเทศบาลตำบลสลกบาตร จังหวัดกำแพงเพชร ทีมงานขอประมวลภาพการดำเนินโครงการมาฝากกัน


แสดงความเห็นบน Facebook
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2018 by smebusiness.info