Un title page
 
  พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิ

      งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล ในสังกัด รวมทั้งสิ้น 11 ราย ในวันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง โดยได้รับเกียรติจาก นายนันท์ เครือนพรัตน์ เป็นประธานในการจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทาน ในชีวิตการรับราชการนั้นการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลาถือว่าเป็นสิ่งมีคุณค่าและเป็นมงคลอย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องสรรเสริญและยืนยันได้ว่า ตลอดระยะเวลาการรับราชการที่ผ่านมา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาลผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อย โดยเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวได้มีส่วนช่วยให้งานราชการโดยรวมมีผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาลทุกท่านที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันนี้ จึงเป็นทรัพยากรบุคคลที่เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
แสดงความเห็นบน Facebook
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2018 by smebusiness.info