Un title page
 
  โครงการเทศบาลสัญจร

      ด้วยเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ได้กำหนดจัดโครงการเทศบาลสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชน โดยเน้นการให้บริการประชาชน โดยเน้นการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมรวมทั้งลดเงื่อนไขระหว่างส่วนราชการกับประชาชน ตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกับอำเภอดอยสะเก็ดในการจัดโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อให้การดำเนินงานทุกภาคส่วนราชการเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง โดยกำหนดจัดโครงการในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด หมู่ที่ 6 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในครั้งนี้มีหน่วยงานมากกว่า 15 หน่วยงานเข้าร่วมให้บริการ โดยมีกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างความสมานฉันท์ระหว่างหน่วยงานที่มาร่วมให้บริการ ตลอดจนชี้แจงและให้บริการตามอำนาจหน้าที่ ทีมงานขอประมวลภาพกิจกรรมมาฝากกัน


แสดงความเห็นบน Facebook
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2018 by smebusiness.info