Un title page
 
  วันเด็กฯประจำปี 2562

      ด้วยวันเสาร์ที่12 มกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งต่อประเทศชาติ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงสืบไป เด็กจึงควรเตรียมตัวที่จะเป็นกำลังของชาติด้วย การขยันหมั่นศึกษาหาความรู้และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจทำงานด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดจนมีความเมตตากรุณาช่วยเหลือเอื้อเฟื้อผู้อื่น เสียสละและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยกันรักษาความสะอาดและอนุรักษ์ทรัพยากร ตลอดถึงสาธารณสมบัติส่วนรวมของชาติ ซึ่งในวันดังกล่าวเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น ณ โรงยิมบ้านแม่หวาน หมู่ที่ 3 ตำบลป่าเมี่ยง โดยมีเด็กนักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยวันนี้มีการแสดงประกอบการเต้นของนักเรียนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม โรงเรียนบ้านแม่หวาน โรงเรียนบ้านปางแดง โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ โรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาเด็กบ้าน โป่งกุ่ม, แม่หวาน และห้วยหม้อ ทั้งยังมีการจัดนิทรรศการวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู่ให้แก่เด็กนักเรียน ทั้งยังมีการแข่งขันการคัดไทย ตลอดจนการวาดภาพระบายสีต่างๆ ต้องบอกว่าวันนี้เด็กๆได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินกันเลยทีเดียวและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่และต่างพื้นที่ร่วมสนับสนุนของรางวัลให้แก่เด็กนักเรียน คำขวัญวันเด็กในปีนี้ #เด็ก #เยาวชน #จิตอาสา #ร่วมพัฒนาชาติ ทีมงานขอประมวลภาพบรรยากาศมาฝากกัน...


แสดงความเห็นบน Facebook
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2018 by smebusiness.info