:
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6896 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง

ตำบลน่าอยู่ ธรรมชาติยั่งยืน”


(คำอธิบาย : ตำบลน่าอยู่ ธรรมชาติยั่งยืน : ตำบลป่าเมี่ยงต้อง เป็นตำบลที่น่าอยู่ มีการพัฒนาสู่ความเจริญในทิศทางที่เหมาะสม เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น มีวิถีชีวิต มีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนที่ยังคงอยู่อย่างภาคภูมิใจ ธรรมชาติซึ่งมีคุณค่ามากมาย มหาศาล มีการฟื้นฟู อนุรักษ์อย่างยั่งยืน ให้ตำบลป่าเมี่ยงเป็นเสมือนประตูด่านแรก ที่พร้อมต้อนรับ อาคันตุกะเข้าสู่เมืองแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง คือ นครเชียงใหม่ และเป็นเสมือนประตูด่านสุดท้าย ที่จะมีแต่ความสวยงาม ความประทับใจ มิรู้ลืม ก่อนจากเชียงใหม่)
      เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ในภาพรวมไว้ จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
             1. การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
             2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
             3. การอนุรักษ์ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ส่งเสริมวิธีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมประชาชน
             4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
             5. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
             6. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
             7. การเสริมสร้างความสงบสุขและปลอดภัยแก่ชุมชน

       นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง ที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
            1. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างอาชีพ
             2. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน
             3. การส่งเสริมการศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมความเข้มแข็งและอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นทั้งตำบล
             4. การสนับสนุน อสม., กลุ่มสตรี สร้างเสริมสุขภาพชุมชน สถาบันครอบครัว เด็กเล็ก นักเรียน ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
             5. การเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและการบรรเทาสาธารณภัย
             6. นโยบายด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการกีฬาในทุกด้านเพื่อต่อต้านและแก้ไขปัญหายาเสพติด
             7. นโยบายด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกร ทุกกลุ่มอาชีพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
             8. นโยบายด้านการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับรองแนวเขตที่ทำกินที่ทำอยู่จริง และติดตามเรื่องเอกสารสิทธิ์
             9. นโยบายด้านการยกระดับมาตรฐานงานเทศบาลทุกด้าน ให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
             10. นโยบายด้านการให้ความสำคัญ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อร่วมพัฒนาบ้านเกิด อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้