:
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6896 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119

ตราสัญลักษณ์ เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง

คำอธิบาย
ขนาด      เป็นตรารูปวงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร ทั้ง 2 ดวงตรา
รูปลักษณะ      ภาพดวงตราประจำเทศบาล
                        
ขอบบน มีอักษร "เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง"
                        
ขอบล่าง มีอักษร "จังหวัดเชียงใหม่
                        
ตรงกลางขอบมีรูปภูเขาและต้นเมี่ยง 1 ต้น แผ่ราก 6 ราก

ภาพดวงตราสื่อความหมาย ดังนี้

                        ต้นไม้ หมายถึง ต้นเมี่ยงหรือต้นไม้ที่มีอยู่ในตำบล ซึ่งในตำบลมีต้นไม้มากมาย ต้นไม้ให้ความร่มรื่น ร่มเย็นแก่ผู้พักอาศัยใต้ต้นไม้ และยังแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ของตำบลมีความอุดมสมบูรณ์ กิ่งก้านสาขาเปรียบเสมือนคนในตำบลที่ร่วมแรงร่วมใจกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีกัน เพื่อช่วยกันพัฒนาให้ตำบลเจริญยิ่งขึ้น

                        รากต้นไม้ หมายถึง หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าเมี่ยง ที่มีหน้าที่แสวงหาอาหารมาบำรุงลำต้นให้เติบโต แข็งแรง หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็เปรียบเสมือนรากของตำบลที่ต้องเสาะแสวงหาสิ่งที่ดีมีคุณค่า มีประโยชน์เข้ามาสู่หมู่บ้านในตำบลป่าเมี่ยง เพื่อพัฒนาให้ตำบลเจริญ