:
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6896 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

สภาพทั่วไป

 

     ที่ตั้ง

      เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง อยู่ในเขตอำเภอดอยสะเก็ด ที่ทำการของเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ตั้งอยู่บนถนนสายเชียงใหม่ - แม่สรวย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118) บริเวณกิโลเมตรที่ 26 ห่างจากอำเภอดอยสะเก็ดประมาณ 12 กิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมดจะอยู่สองฟากของถนน สิ้นสุดเขตพื้นที่ตำบลป่าเมี่ยงประมาณหลักกิโลเมตรที่ 55 เขตเชื่อมต่อตามเส้นทางสายนี้ได้แก่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

 

      อาณาเขต

      ทิศเหนือ จด ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

      ทิศใต้ จด ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

      ทิศตะวันออก จด ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

      ทิศตะวันตก จด ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 

      เนื้อที่

      ตำบลป่าเมี่ยงมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 159.36 ตารางกิโลเมตร หรือ 99,600 ไร่ และพื้นที่บางส่วนของตำบลป่าเมี่ยงอยู่ในเขตป่าขุนแม่กวง ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ

 

ภูมิประเทศ

     สภาพภูมิประเทศของตำบลป่าเมี่ยง ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีที่ราบบ้างเล็กน้อย มีป่าไม้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ พื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่ในเขตหมู่ 4 และหมู่ 6 ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 440 – 1,760 เมตร

 

ภูมิอากาศ

      ตำบลป่าเมี่ยง มีสภาพภูมิอากาศแบ่งเป็น 3 ฤดู คือ

      ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน

      ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน

      ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม

 

จำนวนหมู่บ้าน

      เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน โดยมีพื้นที่เต็มทั้ง 6 หมู่บ้าน ดังนี้

     

      หมู่ที่ 1 บ้านปางอั้น มี 2 กลุ่มบ้าน คือ บ้านปางอั้นและบ้านปางน้ำถุ

      ทิศเหนือ ติด ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

      ทิศใต้ ติด บ้านห้วยหม้อหมู่ 2 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

      ทิศตะวันออก ติด บ้านแม่ตอน หมู่ 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

      ทิศตะวันตก ติด บ้านโหล่งขอด ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

 

      หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหม้อ มี 5 กลุ่มบ้าน คือ บ้านห้วยหม้อ บ้านดอย บ้านฝั่งหมิ่น บ้านปางหมุ้นและบ้านปางงิ้ว

      ทิศเหนือ ติด บ้านปางน้ำถุ หมู่ 1 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

      ทิศใต้ ติด บ้านปางแฟน หมู่ 5 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

      ทิศตะวันออก ติด บ้านปางบง หมู่ 1 ตำบลเพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

      ทิศตะวันตก ติด ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

 

      หมู่ที่ 3 บ้านแม่หวาน มี 6 กลุ่มบ้าน คือ บ้านแม่หวาน บ้านปางกอก บ้านท่าสุด บ้านใหม่สันลมจอย บ้านโป่งทราย และบ้านปางแหน

      ทิศเหนือ ติด บ้านปางแฟน หมู่ 5 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด และตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่

      ทิศใต้ ติด บ้านโป่งกุ่ม หมู่ 4 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

      ทิศตะวันออก ติด ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

      ทิศตะวันตก ติด ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 

       หมู่ที่ 4 บ้านโป่งกุ่ม มี 5 กลุ่มบ้าน คือ บ้านโป่งกุ่ม บ้านโป่งดิน บ้านห้วยป่าบอน บ้านแม่วะและบ้านทุ่งข้าวปุก

      ทิศเหนือ ติด บ้านแม่หวาน หมู่ 3 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

      ทิศใต้ ติด บ้านแม่ฮ่องไคร้ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

      ทิศตะวันออก ติด บ้านโป่งสามัคคี หมู่ 6 ตำบลปาเมี่ยง อำเภอดอย-สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

      ทิศตะวันตก ติด บ้านห้วยหลอด ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 

       หมู่ที่ 5 บ้านปางแฟน มี 4 กลุ่มบ้าน คือ บ้านห้วยผาตืน บ้านปางแฟน บ้านปงอ้อ และปางแดง

      ทิศเหนือ ติด บ้านห้วยหม้อ หมู่ 2 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด และตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

      ทิศใต้ ติด บ้านแม่หวาน หมู่ 3 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

      ทิศตะวันออก ติด บ้านปางบง หมู่ 1 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

      ทิศตะวันตก ติด ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

 

      หมู่ที่ 6 บ้านโป่งสามัคคี มี 5 กลุ่มบ้าน คือ บ้านโป่งสามัคคี บ้านกิ่ว บ้านเหล่าป่าฮู้ บ้านเกาะและบ้านท่าก๋ากอก

      ทิศเหนือ ติด บ้านโป่งกุ่ม หมู่ 4 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

      ทิศใต้ ติด ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

      ทิศตะวันออก ติด ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

      ทิศตะวันตก ติด บ้านโป่งกุ่ม หมู่ 4 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 

ประชากร
ข้อมูลประชากรในเขตเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2564

หมู่บ้าน

บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

หมู่ที่ 1

บ้านปางอั้น

101

97

198

หมู่ที่ 2

บ้านห้วยหม้อ

283

295

578

หมู่ที่ 3

บ้านแม่หวาน

268

265

533

หมู่ที่ 4

บ้านโป่งกุ่ม

539

528

1,067

หมู่ที่ 5

บ้านปางแฟน

387

340

727

หมู่ที่ 6

บ้านโป่งสามัคคี

186

203

389

รวม

1,764

1,728

3,492

 

 

 สภาพเศรษฐกิจ
 อาชีพ
     หมู่ 1 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม นอกนั้นประกอบอาชีพรับจ้าง
     หมู่ 2 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง นอกนั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย หาของป่าและรับราชการ
     หมู่ 3 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง นอกนั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขายและรับราชการ
     หมู่ 4 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง นอกนั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย และรับราชการ
     หมู่ 5 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง นอกนั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค้าขาย
     หมู่ 6 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง นอกนั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรม และค้าขาย

หน่วยธุรกิจ
     - ปั๊มน้ำมัน (ปั๊มหลอด) 7 แห่ง
     - โรงสีข้าวขนาดเล็ก 3 แห่ง (ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 4,5,6)
     - ร้านค้าขายของชำ
     - ร้านขายอาหาร
     - บ้านพัก/รีสอร์ท


สภาพทางสังคม
การศึกษา

     โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
     1.โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 ตำบลป่าเมี่ยง
     2.โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4 ตำบลป่าเมี่ยง
     3.โรงเรียนบ้านปางแดง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 5 ตำบลป่าเมี่ยง
     โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่หวาน ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3
     ที่อ่านหนังสือพิมพ์ ประจำหมู่บ้าน 6 แห่ง


สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     วัด/สำนักสงฆ์ 9 แห่ง
     โบสถ์ 2 แห่ง

การสาธารณสุข
     สถานีอนามัย 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหม้อ และหมู่ที่ 4 บ้านโป่งกุ่ม
     อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100%

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     มีป้อมตำรวจ 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหม้อ และหมู่ที่ 4 บ้านโป่งกุ่ม