:
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6896 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119

 

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น มีภารกิจและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดังนี้
     1). บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร (พ.ร.บ.เทศบาลฯ มาตรา 51 ข้อ 5)
     2). เทศพาณิชย์ (พ.ร.บ.เทศบาลฯ มาตรา 51 ข้อ 9)
     3). การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ มาตรา 16 ข้อ 6)
     4). การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ มาตรา 16 ข้อ 7)
     5). การส่งเสริมการท่องเที่ยว (พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ มาตรา 16 ข้อ 8)
     6). การวางแผน
     7). การพัฒนาเทคโนโลยี
     8). การพัฒนาอุตสาหกรรม

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดังนี้
     1). การจัดให้มีและการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ (พ.ร.บ.เทศบาลฯ มาตรา 50 ข้อ 2 และ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ มาตรา 16 ข้อ 2 )
     2). ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (พ.ร.บ.เทศบาลฯ มาตรา 51 ข้อ 7)
     3). การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ มาตรา 16 ข้อ 4)
     4). การสาธารณูปการ (พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ มาตรา 16 ข้อ 5)
     5). การควบคุมอาคาร (พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ มาตรา 16 ข้อ 28)
     6). การผังเมือง (พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ มาตรา 16 ข้อ 25)

3. ด้านการอนุรักษ์ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ส่งเสริมวิธีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมประชาชน มีภารกิจและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดังนี้
     1). บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (พ.ร.บ.เทศบาลฯ มาตรา 50 ข้อ 8 และ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ มาตรา 16 ข้อ 11)


4. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดังนี้
     1). ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (พ.ร.บ.เทศบาลฯ มาตรา 50 ข้อ 4)
     2). ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (พ.ร.บ.เทศบาลฯ มาตรา 50 ข้อ 6)
     3). ส่งเสริมการพัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (พ.ร.บ.เทศบาลฯ มาตรา 50 ข้อ 7)
     4). ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (พ.ร.บ.เทศบาลฯ มาตรา 51 ข้อ 6)
     5). การจัดการศึกษา (พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ มาตรา 16 ข้อ 9)
     6). การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (พ.ร.บ.กำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ มาตรา 16 ข้อ 10)
     7). การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (พ.ร.บ.กำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ มาตรา 6 ข้อ 12)
     8). การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ มาตรา 16 ข้อ 13)
     9). การส่งเสริมกีฬา (พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ มาตรา 16 ข้อ 14)
     10). การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (พ.ร.บ.กำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ มาตรา 16 ข้อ 19)
     11). การนันทนาการ

5. ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีภารกิจและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดังนี้
     1). รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล (พ.ร.บ.เทศบาลฯ มาตรา 50 ข้อ 3)
     2). ให้มีโรงฆ่าสัตว์ (พ.ร.บ.เทศบาลฯ มาตรา 51 ข้อ 2 และ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ มาตรา 16 ข้อ 20)
     3). การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ มาตรา 16 ข้อ 17)
     4). การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย (พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ มาตรา 16 ข้อ 18)
     5). การควบคุมสัตว์เลี้ยง (พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ มาตรา 16 ข้อ 21)
     6). การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (พ.ร.บ.กำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ มาตรา 16 ข้อ 24)
     7). การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ

6. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

     1). การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯมาตรา 16 ข้อ 1)
     2). การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น (พ.ร.บ.กำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจ ฯ มาตรา 16 )
     3). การประสานงาน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7. ด้านการสร้างความสงบสุขและปลอดภัยแก่ชุมชน มีภารกิจและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดังนี้
     1). การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (พ.ร.บ.เทศบาลฯ มาตรา 50 ข้อ 1)
     2). ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (พ.ร.บ.เทศบาลฯ มาตรา 50 ข้อ 5)
     3). การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน (พ.ร.บ.กำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจ ฯ มาตรา 16 ข้อ 15)
     4). ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ มาตรา 16 ข้อ 16)
     5). การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (พ.ร.บ.กำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ มาตรา 16 ข้อ 17)
     6). การรักษา ความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น (พ.ร.บ.กำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ มาตรา 16 ข้อ 23)
     7). การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ มาตรา 16 ข้อ 29)
     8). การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (พ.ร.บ.กำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ มาตรา 16 ข้อ 30)