:
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6896 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119

ชื่อ: การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

30 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

ด้วยวันที่ 30 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย นายสุจินต์ แสงแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารเทศบาล ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล บุคคลภายนอกได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เป็นกรรมการ โดยในการประชุมหารือประเด็นการพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างแผนดำเนินงาน ทั้งนี้จะได้ประกาศใช้แผนดำเนินงานต่อไป ทีมงานขอประมวลภาพการประชุมมาฝากกัน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร